Din 9 ianuarie avem o reglementare modificată privind Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor. 

Înlocuind reglementarea anterioară dată prin OPANAF nr. 17/2013, Ordinul nr. 3706/2016 al preşedintelului ANAF (publicat în Monitorul Oficial nr. 19/2016) actualizează Procedura cu prevederile Codului fiscal din 2015 şi cu prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale. 

Obligaţii pentru angajatorii nerezidenţi

Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia achitării contribuţiilor sociale datorate de angajatori, a reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale individuale, precum şi a depunerii lunare/trimestriale a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal central competent formularul 015 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”, având completată secţiunea “Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent” cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.

Organul fiscal central competent este Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

La încetarea obligaţiei de declarare a contribuţiilor sociale, angajatorii depun declaraţia de menţiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiei declarative privind contribuţiile sociale sau declaraţia de radiere pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligaţii declarative în România.

Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii. Copia acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, se transmite organului fiscal competent pentru administrarea salariatului. 

Obligaţii pentru angajaţi

Persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz:

  • formularul 020 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV “Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa “Angajator”, precum şi în capitolul V “Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale – persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal (CNP);
  • formularul 030 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal”, în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV “Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa “Angajator”, precum şi în capitolul V “Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale – persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

Organul fiscal competent este:

  • organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  • organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Persoanele fizice rezidente sau nerezidente angajate în condiţiile prevăzute de Procedură au obligaţia să depună lunar formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. În formularul 112 se declară şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

La încetarea obligaţiei de declarare şi de plată a contribuţiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă are obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii şi a contribuţiilor sociale. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here