Dacă în prima parte a articolului am prezentat noutăţile în ceea ce priveşte codificarea legislaţiei în materie realizată prin Legea nr. 85/2014, precum şi noutăţile în ceea ce priveşte echilibrarea intereselor în concurs, în această a doua parte a articolului nostru vom prezenta câteva noutăţi din Legea nr. 85/2014 privind eficientizarea procedurii.

Prin Legea nr. 85/2014 legiuitorul şi-a propus să realizeze şi o eficientizare a procedurii insolvenţei, eficientizare care să conducă la reducerea duratei acestei proceduri, precum şi la creşterea gradului de recuperare a creanţelor.  În acest sens avem în vedere aspectele următoare:

I. Toate cererile, contestaţiile, acţiunile (…) se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la judecata în primă instanţă, cu menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 15 zile de la comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii întâmpinării, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezoluţiei.

În ceea ce priveşte cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă ori în alte cazuri în care legea prevede termene speciale se va ţine cont de aceste termene speciale. În cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind regularizarea cererii (art. 41 alin. 4 din Legea nr. 85/2014).

CPC
Sursa: Lege5.ro

II. Potrivit art. 42 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, în procedurile contencioase reglementate de prezentul capitol vor fi citate în calitate de părţi numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare judecătorului sindic, în condiţii de contradictorialitate. În toate celelalte cazuri se aplică dispoziţiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă, în măsura în care nu contravin unor dispoziţii exprese prevăzute de prezenta lege.

Cu alte cuvinte, prin noua legislaţie se permite judecătorului sindic să gestioneze mai eficient dosarul de insolvenţă, nemaifiind necesară organizarea unor şedinţe publice de judecată dacă nu există cereri în procedura contencioasă/necontencioasă, şi, totodată, fiind posibilă dispunerea unor măsuri de către judecătorul sindic în sarcina administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în procedura insolvenţei.

III. Legiuitorul a introdus posibilitatea judecătorului sindic de a debloca unele situaţii atunci când creditorii nu sunt activi în procedură; în acest sens, legiuitorul prevede că, printre atribuţiile judecătorului-sindic se numără şi aceea de a judeca cererile administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în situaţiile în care nu se poate lua o hotărâre în şedinţele comitetului creditorilor sau ale adunării creditorilor din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocaţi, la cel puţin două şedinţe ale acestora având aceeaşi ordine de zi (art. 45 alin. 1 lit. o din Legea nr. 85/2014).

IV. Legiuitorul a prevăzut posibilitatea judecătorului sindic de a avea în vedere viabilitatea planuluide reorganizare pentru a confirma un astfel de plan; în acest sens avem în vedere prevederile art. 139 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 care arată că  judecătorul-sindic poate să ceară unui specialist să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de confirmarea lui.

V. Legiuitorul a dorit o eficientizare a activităţii comitetului creditorilor; astfel, potrivit art. 47 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în cazurile prevăzute expres de prezenta lege şi ori de câte ori este necesar.

Observăm aşadar că, spre deosebire de vechea reglementare – Legea nr. 85/2006– care prevedea întrunirea lunară a comitetului creditorilor, noua lege prevede  întrunirea ori de câte ori este necesar a comitetului creditorilor.

De asemenea, reţinem că potrivit art. 48 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.

Totodată, constatăm că nu mai este absolut necesară prezenţa fizică a creditorilor, votul acestora  putându-se exprima prin orice mijloc care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia.

VI. Legiuitorul a eliminat posibilitatea contestării hotărârii comitetului creditorilor la Adunarea creditorilor având în vedere că hotărârea astfel dată de Adunare se poate contesta la judecătorul sindic.

VII. Legiuitorul a introdus prevederi exprese cu privire la tratamentul contractelor de leasing şi a creanţelor provenite din contractele de leasing.

VIII. Vânzarea activelor se va efectua potrivit unui regulament de vânzare aprobat de către Adunarea Creditorilor, acest aspect impunându-se pentru a se asigura transparenţa procedurii, precum şi protecţia creditorilor. Astfel, potrivit art. 154 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tipul de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică, negociere directă sau o combinaţie a celor două şi regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare pentru care se optează sunt aprobate de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here