20 Ianuarie, 2018

Analiza de risc în verificarea fiscală prealabilă a persoanelor fizice impozabile

Prin Hotărârea Guvernului nr. 773/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 620 din 1 septembrie a.c., au fost aduse modificări şi completări la Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011.

Pe fond, pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale se introduce analiza de risc.

● Ca temei legal, H.G.nr.248/2011 reglementează verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 1091 din Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale cu scopul de a examina totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată.

● Verificarea constă în compararea între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală a contribuabilului. Dacă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală, acesta continuă verificarea  prin comunicarea avizului de verificare şi stabileşte baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

În situaţia în care organul fiscal constată diferenţe semnificative, acesta solicită contribuabilului prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt următoarele:

- metoda sursei şi cheltuirii fondului. Metoda constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă verificării;

- metoda fluxurilor de trezorerie prin care se analizează conturile bancare şi luxurile de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utilizarea lor;

- metoda patrimoniului. Metoda constă în determinarea venitului impozabil pe baza creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârşitul perioadei.

● Prin recenta hotărâre de Guvern nr. 773/2011, în Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate se introduce o nouă secţiune, “Procedura de analiză de risc” potrivit căreia pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale procedează la identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice. În acest scop, se stabilesc sursele de date, se culeg date deţinute de alte entităţi, sunt formalizate datele în structura necesară analizei şi se definesc caracteristicile persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare.

Gestionarea riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă pentru administraţia fiscală se realizează prin:

- procesarea şi elaborarea listei persoanelor care depăşesc riscul minim;

- elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea descrescătoare stabilită potrivit art. 177 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim. Dacă din informaţiile deţinute organul fiscal identifică existenţa în lista persoanelor care depăşesc riscul minim a unor persoane care au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;

- valorificarea rezultatelor verificărilor fiscale prealabile efectuate, prin actualizarea datelor şi informaţiilor deţinute cu cele obţinute în cadrul verificărilor fiscale prealabile.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu