Un recent proiect de lege propune trecerea în sarcina Fiscului a atribuţiilor privind administrarea creanţelor fiscale reprezentând comisionul datorat (până la data de 31 decembrie 2010) de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi obligaţiile fiscale accesorii aferente.

Proiectul de lege a fost iniţiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a fost postat pe site-ul instituţiei, în temeiul obligaţiilor de transparenţă decizională.
Potrivit proiectului de act normativ, creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data la care acest proiect va deveni lege în vigoare se fac venit la bugetul de stat şi au regim de creanţă fiscală.
Procedurile de administrare a acestor creanţe fiscale ar urma să fie continuate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, care astfel se vor subroga în drepturile şi obligaţiile inspectoratelor teritoriale de muncă, în calitate de creditor bugetar pe care le succedă de drept în această calitate. Administrarea creanţelor se va executa potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANAF nu va prelua şi creanţele prescrise

Potrivit proiectului de act normativ, sumele reprezentând comisionul datorat, inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data preluării în administrare a acestora de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, rămân în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de muncă.

Pentru creanţele fiscale pe care ar urma să le preia, inspectoratele teritoriale de muncă vor preda Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:
• înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi şi care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora;
• dosare le aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor;
• situaţia soldurilor creanţelor fiscale în legătură cu achitarea comisionului;
• situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată;
• orice alte informaţii/documente disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor
ar urma să fie aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, ca lege.
Din momentul în care această lege va intra în vigoare, comisioanele, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, urmează să se achite la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.
Debitorii vor fi obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, la organul fiscal competent, declaraţii-inventar privind comisionul în sold calculat până la data intrării în vigoare a legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii, neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar, care sunt asimilate declaraţiilor fiscale, prevederile Codului de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

ATENŢIE:
Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor bugetare cuprinse în declaraţiile-inventar se vor întrerupe la data intrării în vigoare a prevederilor acestei legi, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie.

Sancţiuni

Nedepunerea declaraţiei-inventar în termenul prevăzut va fi încadrat, legal, drept contravenţie, urmând să fie cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către organele fiscale competente.

Regimul litigiilor în curs

Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită/procedurile de insolvenţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate se vor subroga în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, şi vor dobândi calitatea procesuală a acestora, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.

Prin proiectul avansat se prevede şi abrogarea reglementărilor care vor fi în contradicţie cu noua reglementare, după ce va intra în vigoare, în materia vizată.

Proiectul de lege poate fi consultat integral AICI (format PDF).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here