Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a propus un proiect de ordin pentru pentru aprobarea modelului și conţinutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.

Prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost modificate/completate unele dispoziții referitoare la veniturile din activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Astfel, la art.105 alin.(2) din Codul fiscal, a fost adăugată o nouă grupă de produse vegetale pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Totodată, potrivit noilor reglementări prevăzute la art.107 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite, opțiunea privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) se va exercita la nivelul județului/județelor respectiv/e.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2021, au fost aduse modificări în ceea ce privește termenul de depunere a declarației, în sensul că, în  cazul asocierilor fără personalitate juridică în cadrul cărora se desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe baza normelor de venit, declarația anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale se depune până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent.

Totodată, prin actul normativ menționat mai sus, art.133 din Legea nr.227/2015 a fost completat cu unele dispoziții tranzitorii, prin introducerea alin.(15^7) care prevede că, în anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la art.107 alin.(5) și art.125 alin.(4), este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv.

Astfel, modificările au vizat “Anexa nr…..privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică” la formularul 204, fiind, în principal, următoarele:

  • la rubrica ”Date pentru stabilirea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit”, se va completa denumirea județului pe raza căruia se desfășoară activitatea agricolă.
  • la rd.15 al tabelului ”Produse Vegetale” din “Anexa nr…..privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică”, a fost introdusă grupa vegetală “Căpșun”.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației.

Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activităţi independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale,) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

c) activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) piscicultură pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) silvicultură pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

f) activităţi agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit;

Declaraţia nu se depune în următoarele cazuri:

a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabilii care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;

b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociații aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

Termenul de depunere a declarației

Declaraţia se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:

  • până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la pct.1, lit.a) – e).
  • până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la pct.1 lit.f).
  • în anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei este 15 aprilie 2021, inclusiv.

Organul fiscal central competent

Declarația se depune în două exemplare:

  • originalul se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală;
  • copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice transmite o copie a declaraţiei fiecărui membru asociat .

Modul de depunere a declarației

Declaraţia se completează și se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind corect, complet şi cu bunăcredinţă informaţiile prevăzute de formular.

Declaraţia se depune împreună cu anexa/anexele completată/completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Proiectul pote fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here