Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Despre stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale, CAS şi CASS

Conform Codului de procedură fiscală, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Totodată, organul fiscal stabileşte baza de impozitare şi creanţa fiscală aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă.

Persoanele fizice care nu și-au îndeplinit obligația de declarare a veniturilor realizate din activități independente, din activități agricole, piscicultură, silvicultură, cedarea folosinței bunurilor, precum și din investiții și/sau alte surse datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art.155 alin. (1) din Codul fiscal. Pentru veniturile din activități independente, în conformitate cu prevederile art.137 alin. (1) din același act normativ, persoanele fizice datorează și contribuție de asigurări sociale.

Ca urmare, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, prin proiectul de ordin publicat de Fisc se propune aprobarea:

 • procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice. Procedura urmează a se aplica pentru veniturile realizate în anii 2016 și 2017;
 • modelului și conținutului formularului 670 necesar pentru stabilirea din oficiu, în anul fiscal 2017, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Procedura privind stabilirea din oficiu a CAS și a CASS datorate de persoanele fizice

Cine? Procedura publicată de ANAF se aplică persoanelor fizice care aveau obligația declarării venitului în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale (CAS), precum și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), respectiv acelor persoane cărora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 și 2017.

Procedura de stabilire din oficiu a CAS. Organul fiscal central competent identifică și întocmește lista contribuabililor cărora le-au fost emise și comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice în vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru veniturile din activități independente.

Lista trebuie să conțină următoarele informații:

 • datele de identificare a persoanei fizice (cod numeric personal, nume și prenume, domiciliu fiscal);
 • sistemul de impunere (impunere în sistem real, norme de venit);
 • perioada din anul fiscal de referință în care a realizat venituri pentru care datora contribuție de asigurări sociale.

Pentru contribuabilii din listă, se completează următoarele informații, pe baza declarațiilor privind venitul realizat depuse pentru anul anterior sau a deciziilor de impunere privind plățile anticipate, după caz:

 • pentru contribuabilii care au desfăşurat activităţi impuse în sistem real – venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din totalul veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului;
 • pentru contribuabilii care au desfăşurat activităţi impuse pe bază de norme de venit – valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului sau la numărul lunilor de activitate, după caz;
 • pentru contribuabilii care și-au început activitatea în cursul anului fiscal – venitul estimat a se realiza rămas după scăderea din venitul brut estimat a cheltuielilor deductibile estimate, împărțit la numărul de luni de activitate.

Din listă se elimină contribuabilii pentru care, venitul determinat este mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul fiscal de referință și rezultă lista contribuabililor care datorează contribuție de asigurări sociale.

Ulterior, se elimină, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale, precum și pe baza informațiilor obținute potrivit protocoalelor de schimb de informații, de la autorități sau entități care organizează și dețin evidențe privind calitatea de pensionar a persoanelor fizice, următoarele:

 • persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
 • persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii și/sau ai sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

Pentru persoanele rămase în listă, se estimează baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, și se întocmește referatul privind estimarea bazei de calcul al CAS și al CASS. În baza acestui referat se emite și se aprobă Formularul 670 – “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” de către conducătorul organului fiscal central competent, în două exemplare:

 • unul se comunică persoanei fizice, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale;
 • al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin această procedură, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(vezi procedura – proiect integral aici)

Procedura de stabilire din oficiu a CASS. Organul fiscal central competent identifică și întocmește lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative și cărora le-au fost emise și comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice în vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru următoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente;
 • venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din investiții;
 • venituri din alte surse.

Lista trebuie să conțină următoarele informații:

 • datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal, nume și prenume, domiciliu fiscal);
 • categoria de venit realizat;
 • perioada din anul fiscal de referință în care a realizat venituri pentru care datora contribuție de asigurări sociale de sănătate.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin raportarea sumei de la rd.1 “Venit net anual/Câștig net anual/Normă de venit” din decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, la numărul de luni de activitate.

Verificarea condițiilor prevăzute de lege pentru exceptarea anumitor categorii de contribuabili de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și în vederea încadrării bazei de calcul în plafonul minim sau maxim, potrivit legii, se realizează conform regulilor prevăzute de Codul fiscal aplicabil pentru anul fiscal de impunere.

Pentru persoanele care datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, pentru stabilirea bazei de calcul, compartimentul de specialitate întocmește referatul  privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa la prezenta procedură.

(vezi procedura – proiect integral aici)

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here