Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina de internet un Ghid pentru inspecția fiscală, care arată drepturile și obligațiile contribuabilului, ale inspectorului fiscal ce face verificarea, dar și procedurile și tipurile acestor controale.

Dreptul nr. 1 – Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală

“Înaintea desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi înștiințat despre această acțiune printr-un Aviz de inspecție fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal.”

Dreptul nr. 2 – Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție

„Organul de inspecție fiscală poate verifica situația contribuabilului/plătitorului în cadrul termenului de prescripție. Termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale este de 5 ani, cu excepția cazului când legea dispune altfel și începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.”

Contribuabilul poate solicita o amânare a inspecției fiscale, dar doar o singură dată. Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție socială, contribuabilul poate fi verificat o singură dată. În cazul în care organul fiscal are informații noi, poate dispune o reverificare a unor tipuri anume de obligații, pentru o perioadă justificată de datele suplimentare ivite.

Inspectorul fiscal are obligația de a se prezenta și a de a trece datele într-un registru, în cazul uui control.

Dreptul nr. 6 – Dreptul ca activitatea să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării inspecției fiscale

“Inspecția fiscală se efectuează în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabilului/plătitorului și să utilizeze eficient timpul stabilit pentru efectuarea inspecției fiscale”.

Toate constatările vor fi aduse la cunoștința contribuabilului în timpul desfășurării inspecției. Acesta va fi primul solicitat cu informații, pentru determinarea situației fiscale.

Dreptul nr. 9 – Dreptul de a refuza furnizarea de informații

“Soțul/soția și rudele ori afinii contribuabilului/plătitorului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri. De asemenea, preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activităților. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația fiscală în sarcina lor. Totuși, cu excepția preoților, persoanele menționate pot furniza informații, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informațiile.”

De asemenea, contribuabilul poate fi asistat de un specialist, este protejat pe linia secretului fiscal iar dacă vreun document va fi reținut, organul fiscal trebuie să îi elibereze o dovadă scrisă în acest sens.

Dreptul nr. 13 – Dreptul de a cunoaște rezultatele inspecției fiscale

„La încheierea inspecției fiscale organul fiscal va purta o discuție finală cu contribuabilul/plătitorul asupra constatărilor și consecințelor lor fiscale. Data, ora, locul și problematica discuției vor fi comunicate în timp util. Contribuabilul/plătitorul are dreptul să prezinte în scris punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale. Dacă în urma inspecției fiscale se modifică baza de impunere a obligațiilor bugetare supuse inspecției fiscale, contribuabilului/plătitorului i se va comunica Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală. De asemenea, în cazul în care nu se modifică baza de impunere aferentă impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspecției fiscale, acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului/plătitorului.”

Orice inspecție fiscală/decizie de impunere poate fi contestată

La capitolul OBLIGAȚII, contribuabilului nu îi este permis să refuze acesul organului de inspecție fiscală în incinte, în timpul prograului de lucru. De asemena, inspectorilor fiscali li se va acorda un spațiu adecvat de lucru: “Prin spațiu adecvat se înțelege asigurarea unui spațiu în limita posibilităților contribuabilului/plătitorului, după caz, dotat cu necesarul minim de birotică și care să permită păstrarea în siguranță a documentelor primite pentru inspecția fiscală sau elaborate de organele de inspecție fiscală”.

Obligația nr. 3 – Obligația de a pune la dispoziție organului de inspecție fiscală toate documentele care stau la baza calculării impozitelor datorate

“În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligația de a pune la dispoziția organului de inspecție fiscală registrele de evidență contabilă, documentele de afaceri și orice alte înscrisuri relevante pentru inspecția fiscală. Organul de inspecție fiscală are dreptul de a solicita și altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de contribuabil/plătitor. Contribuabilul/plătitorul are obligația să dea informații și să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligația de a da o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile relevante pentru inspecția fiscală.”

Nu în ultimul rând, contribuabilul este obligat să îndeplinească măurile dispuse de organul fiscal, inclusiv diferențele stabilite.

Obligația nr. 9 – Obligația de a plăti diferențele de impozite, taxe, contribuții sociale, stabilite cu ocazia inspecției fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora

“Contribuabilul/plătitorul este obligat să plătească diferențele de impozite, taxe și contribuții sociale, stabilite cu ocazia inspecției fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora. Pentru diferențele de impozite, taxe, contribuții sociale și pentru dobânzile și penalitățile de întârziere stabilite, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora prin decizia de impunere, astfel: – dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; – dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.”

DESCARCĂ de aici noul Ghid ANAF pentru inspecția fiscală!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here