Noile modele ale unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale au fost aprobate prin Ordinul nr. 967/2017 al preşedintelului ANAF, reglementare care abrogă totodată vechiul OPANAF nr. 1438/2009. Ordinul este în vigoare din 27 martie, data publicării în Monitorul oficial nr. 208/2017. 

Titlu executoriu

Formularul precizează: denumirea obligaţiei fiscale/bugetare; categorie sumă de plată (debit, majorare de întârziere/ dobândă, penalitate, penalitate de întârziere, penalitate de nedeclarare); documentul prin care s-a stabilit suma de plată; termenul legal de plată; suma datorată.

Titlul executoriu produce efecte juridice de la data comunicării.

Potrivit Codului de procedură fiscală, audierea contribuabilului nu este obligatorie iar titlul executoriu poate fi contestat în instanţă în 15 zile de la comunicare. 

Somaţie

Se emite ca înştiinţare pentru contribuabilul care figurează în evidenţa fiscală cu sume de plată pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis.

Procedura fiscală aplicabilă:

 • dacă în termen de 15 zile de la primirea somaţiei nu se achită sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu se face dovada stingerii acestora, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită, cu excepţia popririi bancare, care poate fi instituită după 30 de zile de la data comunicării somaţiei.
 • toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, sunt suporate de destinatarul somaţiei.
 • contestarea în instanţă se poate face în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă.
 • când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere comunică:

 • modul de calcul al sumelor;
 • termenele de plată: până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună; până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună;

Decizia constituie titlu de creanţă, iar destinatarul nu are posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei, însă poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ-fiscal.

Decizia produce efecte juridice de la data comunicării.

Penalităţi de nedeclarare

Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare se emite pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere iar:

 • termenele de plată sunt aceleaşi ca la dobânzi şi penalităţi de întârziere. 
 • în situaţia în care obligaţiile fiscale principale stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere s-au stins prin plată sau compensare până la termenul de mai sus, sau acestea au fost stinse prin eşalonare la plată, se acordă reducerea cu 75% a penalităţilor de nedeclarare, prin depunerea unei cereri la organul fiscal.

Decizia constituie titlu de creanţă, iar destinatarul nu are posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei, însă poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ-fiscal. 

Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale

Înştiinţarea produce efecte juridice de la data comunicării, iar împotriva acestui înscris cel interesat poate poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Datele din înştiinţare trebuie avute în vedere la înregistrarea în evidenţa contabilă, iar dacă aceste informaţii nu corespund cu evidenţa dumneavoastră contabilă, clarificarea se face prin prezentare la organul fiscal.

Poprirea asupra disponibilităţilor băneşti

Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare, pentru sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută, în limita sumei prevăzută în înscris.

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii înscrisului, debitorul nu mai poate proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor sale şi, de asemenea, acesta din urmă nu va mai accepta alte plăţi din conturile acestuia până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea. 

Art. 236, alin. (14). Codul de procedură fiscală

“Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia:

a) sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, reţinute la sursă, dacă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti;

b) sumelor necesare plăţii accizelor de către antrepozitarii autorizaţi. În acest caz, debitorul prezintă instituţiei de credit odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a autorizaţiei de antrepozitar;

c) sumelor necesare plăţii accizelor, în numele antrepozitarilor autorizaţi, de către cumpărătorii de produse energetice;

d) sumelor necesare plăţii obligaţiilor fiscale de care depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta instituţiei de credit odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat înlesnirea la plată.”

Debitorul este obligate să înştiinţeze organul de executare despre luarea acestor măsuri.

Împotriva popririi, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

Adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi

În înştiinţare, organul fiscal informează că, în cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, acesta se poate adresa creditorului fiscal, care poate dispune, la cerere şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi.

Împotriva acestui înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă.

Ridicarea măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti

Decizia informează că au fost ridicate măsurile de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti, pe situaţii posibile:

 • în limita unei sume, când a fost depus documentul prin care se certifică că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică;
 • în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, ori a fost desfiinţat titlul executoriu sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect.

Împotriva acestui înscris se poate introduce contestaţie în instanţă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă.

Notificare privind obligaţiile fiscale restante

În scopul publicării listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, contribuabilul este informat despre obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data Notificării, astfel:

 • obligaţii fiscale restante la: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul FNUASS, Bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here