Întrebare. Bună ziua. Ne aflăm în următoarea ipostază: o operațiune de înregistrare a unui document justificativ nu poate fi găsită în registru jurnal al unui SRL. Ce pedeapsă putem primi? Operațiunea aparține unui exercițiu financiar încheiat. Mulțumesc.

Opinie.

 1. Prin art. 20 și art. 21 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a stabilit că ,,Art. 20 – Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Art. 21. -Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.,,
 2. Registrele de contabilitate trebuie să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. În aplicarea art. 20 și art. 21 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, arată că: ,,44.(…) Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi completate astfel încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registre, foi volante sau listări informatice, după caz.Numerotarea paginilor registrelor se face în ordine crescătoare, iar volumele se numerotează în ordinea completării lor.,,
 1. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operaţiunile economico-financiare efectuate de entitate. Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc.), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal. Entităţile pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaţiunile de casă şi bancă, decontările cu furnizorii, situaţia încasării-achitării facturilor etc.  Înregistrările din Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul şi data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile sintetice debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate.  Entităţile care utilizează jurnale auxiliare pot înregistra în Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale. Registrul-jurnal se editează la cererea organelor de control şi pentru necesităţile entităţii.(Pct. 45 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile)
 2. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de entitate, potrivit legii.Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii înscrise în Registrul- inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică natura acestor elemente existente la sfârşitul exerciţiului financiar.  În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului financiar.  (Pct. 46 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile)
 3. Cartea mare (cod 14-1-3) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare şi conţine simbolul contului şi al conturilor corespondente (debitoare sau creditoare), rulajul debitor şi creditor, precum şi soldul contului. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de entitate. Acest registru stă la baza întocmirii balanţei de verificare.Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.Listarea registrului Cartea mare se efectuează la cererea organelor de control, precum şi pentru necesităţile entităţii.  (Pct. 47 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile)
 4. Potrivit regimului juridic reglementat la art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,Art. 41. -Constituie contravenţie următoarele fapte:  (..) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; (..) Art. 42. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:  cele prevăzute la pct. 2 lit. …), b) şi …), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei; (..),, 

 

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here