Întrebare. Bună ziua. Amenda dată de o autoritate a statului român, alta decât ANAF, se poate deduce la calcul impozitului pe profit? Care este temeiul legal? Mulțumesc.

  1. Metodologia de calcul a impozitului pe profit este reglementată la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Prevederile art. 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, încadrează amenzile datorate către autoritățile române/străine la cheltuieli integral nedeductibile. Ori legea nu distinge între ,,autoritățile datorate către autoritățile române/străine,,. Prin urmare, aplicând prevederile principiului „unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge“ („ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus“), prin ,,autoritatea a statului,, putem înțelege ,,orice autoritate a statatului,, și nu una anume.
  3. Din punct de vedere al consecințelor unui comportament fiscal al contribuabilului român, atenția se îndreaptă către dispozițiile art. 15 (Eludarea legislaţiei fiscale) și art. 21 (Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ,,Art. 15. – (1) În cazul în care, eludându-se scopul legislaţiei fiscale, obligaţia fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza de impozitare reală, obligaţia datorată şi, respectiv, creanţa fiscală corelativă sunt cele legal determinate. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 21. (..) Art. 21. – (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit, potrivit legii, să ceară restituirea. (2) Potrivit alin. (1), se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată sau dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita restituirea.,, 

Temei legal:

  • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here