Facilitățile de mai jos au fost aprobate prin Ordinul nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei restante la 31 decembrie 2018, act care înlocuieşte, totodată, anexele cu formulare, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare în vigoare de la 27 septembrie 2019

Ordinul MFP semnalat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 786 din 27 septembrie 2019. 

Procedura de acordare a amânării la plată 

– Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prin depunerea unei notificări către organul fiscal care, dacă acceptă cererea (în cazul în care se constată că debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative), efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale.

În situația în care printre obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se află și obligații bugetare principale și/sau accesorii individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice cu privire la notificarea depusă de debitor. În acest caz, în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare accesorii care trebuie amânate la plată, autoritățile/instituțiile publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii calculează cuantumul accesoriilor și le individualizează în decizii potrivit legii care se comunică atât debitorului, cât și organului fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării transmise de organul fiscal.

– După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

– În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. După clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul certificat de atestare fiscală. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, pentru clarificarea neconcordanțelor, debitorul trebuie să se adreseze autorității/instituției publice care a transmis titlul. După clarificarea neconcordanțelor autoritatea/instituția publică transmite organului fiscal documentul privind punerea de acord a respectivei situații.

Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.

DE REŢINUT:

● De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

● În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, organul fiscal emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii. 

Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii 

– Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, către organului fiscal central competent.

– Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii, cu privire la cererea de anulare depusă de debitor, în vederea acordării anulării la plată a obligațiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz.

– Debitorii care au obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanță, vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea și/sau cererea de anulare a accesoriilor.

Renunțarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispozițiilor cap. II din ordonanță și nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.

– În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central analizează îndeplinirea condițiilor, emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii şi emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

– În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 8 august 2019 achitate odată cu plata ratei de eșalonare, se naște dreptul de restituire al debitorului.

– Obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:

● cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;

● cele datorate și nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Ai nevoie de  Ordinul MFP nr. 3126/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here