Prin recenta propunere de ordonanţă de Guvern, menită să modifice reglementări  din Codul fiscal şi din alte acte normative, se prevede şi introducerea unor amendamente în ce priveşte taxele şi impozitele locale.

Impozitele pe proprietăţi şi pe mijloace de transport. Prin Legea nr. 88/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost prevăzută limitarea în timp a aplicabilităţii prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 până la data de 31 decembrie 2011.

Reamintim, impozitarea persoanelor fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri care, potrivit art.252 din Codul fiscal, este majorat – în regim de aplicare până la 31 decembrie 2011 –  după cum urmează:

– cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

– cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

– cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

Pentru deţinerea de autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul inclus în Ordonanţa de Urgenţă nr.59/2010, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 88/2011.

Prin Nota de fundamentare a propunerii de modificare a Codului fisscal se arată că, limitarea aplicării acestor impozite până la 31 decembrie 2011 s-a creat riscul ca datorită unor dispoziţii neprevăzute în procesul legislativ să nu mai existe cadrul legal de impozitare pentru persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri şi pentru mijloacele de transport.

Drept urmare, prin proiectul de act normativ se propune menţinerea şi după data de 31 decembrie 2011 a cadrului legal actual de impozitare pentru persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri şi pentru mijloacele de transport.

● Mai reţinem, potrivit aceluiaşi proiect de act normativ, modificările – pe această temă – propuse la texte din Titlul IX, în sensul că înstrăinarea unei clădiri, a unui teren sau a unui mijloc de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu şi acelor aferente clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de fiducie, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele de înstrăinare cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here