Senatul va dezbate un proiect de lege pentru ajutorul chiriașilor din categoriile vulnerabile – familii și tineri fără venituri mari, familii monoparentale sau personae singure – văduve, divorțate sau cu soțul/soția în arest. Alocația de sprijin pentru plata chiriei se va acorda pe întreaga perioadă a stării de urgență și încă 3 luni după încetarea acesteia, potrivit proiectului de lege.

Suma acordată lunar va fi de cel mult 750 lei, iar în cazul în care contravaloarea chiriei lunare, conform contractului de închiriere, este mai mică de 750 lei, alocația va fi egală cu valoarea chiriei lunare.

Condițiile de acordare a ajutorului sunt:

  • Chiriașii au un venit net pe membru ai familiei sau personal, în cazul persoanelor singure, cel mult egal cu indicatorul Social de Referinţă (ISR) calculat pentru lunile în care primesc alocaţia de sprijin în vederea achitării chiriei.
  • Locatarii au un contract de închiriere în derulare la momentul solicitării alocaţiei de sprijin în vederea achitării chiriei dar încheiat înainte de instaurarea stării de urgenţă.
  • NU deţin nicio locuinţă în proprietate.
  • nu dispun de nicio altă formă de ajutor destinată locuirii din partea statului sau a angajatorului prevăzută de lege

Articolul 4. – Alocaţia de sprijin în vederea achitării chiriei se acordă pe întreaga perioadă a stării de urgenţă precum şi 3 luni după încetarea acesteia, doar dacă contractul de închiriere aflat în derulare rămâne valabil şi locatarii îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la articolul 3, pentru lunile pentru care vor primi alocaţia de sprijin în vederea achitării chiriei.

În cazul în care starea de urgenţă nu acoperă integral perioada de 30-31 de zile. aferentă unei luni calendaristice, alocaţia de sprijin în vederea achitării chiriei se va acorda fracţionat pentru respectiva lună, proporţional cu perioada în care a fost decretată starea de urgenţă, raportat la numărul de zile al acelei luni.

Conform proiectului de lege, categoriile de beneficiari ar putea fi persoană singură: este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, precum și soţ şi soţie, căsătoriţi în condiţiile legii, care locuiesc împreună; soţ şi soţie cu copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă in actele de identitate şi care locuiesc împreună; fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul sau reşedinţa comună, separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi aflaţi în întreţinere, cu vârsta de peste 18 ani şi care au certificat de persoană încadrată într-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/ă sau grav/ă; familiile monoparentale formate dintr-un adult şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere, în vârstă de până ia 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi şi care locuiesc şi gospodăresc împreună. Adultul din familia monoparenlatapoate fi:

  • văduv;
  • divorţat;
  • al cărei soţ/soţie este declarat/declarată decedat/decedată prin hotărâre judecătorească;
  • al cărei soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 178 Iii. c)sau d) din Legea nr, 287/2009. republicată, cu modificările ulterioare;
  • al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
  • a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.

Dacă va fi adoptată, propunerea legislativă va intra în vigoare la 5 zile de la publicarea ei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here