Recenta ordonanţă de urgenţă dată pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 a adus modificări şi completări la Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial nr. 785/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 998 din 12.12.2016. 

Reglementări generale

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

Pentru simplificarea formlităţilor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap, primăria este cea care va solicita o dovadă secretariatelor comisiilor pentru protecţia copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.

O dispoziţie introdusă în lege prin ordonanţa de urgenţă prevede, pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ, situaţia în care unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii: copilul aflat în această din urmă situaţie este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. 

Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie

 Termene. Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii. În forma de până acum, legea prevedea acordarea dreptului începând cu luna înregistrării/depunerii cererii.

 Simplificări pentru cerere. Completările aduse la lege prevăd:

  • Dreptul la alocaţie poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social acordat în situaţia în care familia asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani,  caz în care se completează acelaşi formular de cerere.
  • În situaţia în care familia beneficiară de ajutor social solicită ulterior stabilirii acestui drept şi alocaţia, aceasta se acordă luând în considerare documentele doveditoare depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutorul social privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia. Stabilirea dreptului la alocaţie în această situaţie se face cu condiţia ca la data depunerii cererii familia să fie în plata drepturilor de ajutor social.
  • Pentru familiile al căror drept de ajutor social este încetat sau suspendat, dreptul la alocaţie se acordă luând în considerare numai documentele privind componenţa familiei.
  • În termen de 30 de zile dela publicarea ordonanţei se va actualiza formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei în situaţia în care familia beneficiară de ajutor social solicită ulterior stabilirii acestui drept şi alocaţia.
  • Stabilirea dreptului la alocaţie se face prin dispoziţie a primarului.
  • Pentru situaţia în care se solicită atât alocaţia cât ajutorul social, dispoziţia primarului conţine acordarea ambelor drepturi.
  • În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 15 zile (faţă de termenul de anterior, de 10 zile), să comunice în scris primarului modificările intervenite. Comunicarea este însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.
  • În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţie, primarul are obligaţia să dispună verificarea, prin anchetă socială, a modificărilor intervenite şi să emită dispoziţie scrisă referitoare la noul cuantum.

Primarul transmite agenţiei teritoriale documentele până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, iar acordarea noului cuantum al alocaţiei se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

• Ancheta socială  constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti în legătură cu dreptul la alocaţie.”

 Pierderea dreptului pentru copil cu absenţe la şcoală. În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. A apărut, însă, şi completarea potrivit căreia, în această situaţie, alocaţia se poate solicita şi pentru acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea semestrului următor.

 Suspendarea alocaţiei. Modificările privesc situaţiile în care fie agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, fie cazul că pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei. În asemenea situaţii, directorul agenţiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia verificarea situaţiei, prin anchetă socială. Rezultatul verificării se comunică agenţiei teritoriale.

Dacă din verificare nu rezultă modificarea dreptului sau încetarea acestuia, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia de către agenţia teritorială, din oficiu.

 Recuperarea banilor. Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general de prescripţie de 3 ani.

La fel ca la ajutorul social, pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, acestea putând fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia teritorială. În situaţia în care reprezentantul legal refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

 Executarea silită. Alocaţia este o formă de sprijin cu destinaţie specială, acordată din bugetul de stat, şi nu se ia în considerare la stabilirea obligaţiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistenţă socială şi se supune executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Ai nevoie de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here