Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020.

Actul normativ analizat astăzi modifică Codul fiscal și se va aplica etapizat, începând cu 01 ianuarie 2021, iar unele prevederi din 01 aprilie 2021. Modificările sunt vaste, iar în alerta de astăzi le parcurgem pe cele considerate de noi cel mai des întâlnite în activitatea practică.

1) La nivelul unei microîntreprinderi, nu mai este considerată avantaj în natură la persoana fizică, utilizarea mijlocului de transport în alte scopuri decât cele economice. Aceeași situație fiscală se aplică și pentru societățile plătitoare de impozit specific.

2) Un angajator poate deconta servicii turistice și/sau de tratament pentru salariați sau membrii de familie ai acesora, fără ca acestea să fie considerate venituri de natură salarială, dacă suma cumulată într-un an fiscal nu depășește contravaloarea salariului mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale.

3) Un angajator poate să deconteze cheltuieli personale ale salariaților generate de telemuncă, într-o sumă maximă de 400 lei lunar. Aceasta corespunde tuturor zilelor lucrătoare dintr-o lună, iar dacă salariatul lucrează mai puține zile în telemuncă, suma se reduce proporțional. Această sumă nu este venit de natură salarială și nu se solicită documente justificative de la salariat.

4) Nu reprezintă venit de natură salarială decontarea costurilor sau decontarea testelor sau a vaccinurilor angajaților.

5) Veniturile din punctele de despăgubire obținute de alți contribuabili decât titularii dreptului de proprietate, foști proprietari sau moștenitori legali, intră în sfera impozitului pe venitul persoanei fizice, fie prin procedura aplicabilă venitului din activități independente, fie prin procedura impozitului pe venitul din alte surse.

6) La nivelul unei microîntreprinderi, veniturile din dividende realizate de aceasta devin venituri neimpozabile.

7) Prin hotărâre de Guvern, se va aproba procedura scutirii la impozit pentru veniturile din activități agricole, așa cum sunt prevăzute în legea cooperativelor agricole.

8) Se reduce impozitul pe venitul realizat de persoane fizice nerezidente la procentul de 10% (dobânzi, redevențe, comisioane). Această reducere este aplicabilă doar pentru persoane fizice aflate într-un stat al Uniunii europene sau cu care România a semnat o Convenție de evitare a dublei impuneri.

9) Din punctul de vedere al TVA, nu este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituție publică, în scopul stingerii unei obligații fiscale.

10) Se majorează la 4.500.000 lei plafonul de TVA la încasare.

11) O persoană ce a făcut o livrare de bunuri sau o prestare de servicii are dreptul să ajusteze TVA în favoarea acesteia dacă contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu s-a încasat în 12 luni de la termenul de plată. Nu se aplică ajustarea dacă entitățile sunt afiliate. Trebuie să se facă dovada că s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor, inclusiv cele judiciare, pentru toate creanțele mai mari de 1.000 lei.

12) Plafonul de 140.000 euro – noua valoare maximă pentru o locuință socială, se calculează în lei la cursul BNR valabil la data de 01 ianuarie a acelui an.

13) Se introduce măsura de taxare inversă pentru livrările de gaze naturale către un comerciant cumpărător – revânzător când acesta utilizează în scop propriu maxim 1% din cantitatea tranzacționată.

14) Până în data de 15 martie 2021, persoanele fizice ce au în proprietate clădiri cu destinație mixtă la data de 31 decembrie 2020, vor depune o Declarație privind suprafața folosită în activitate nerezidențială. Fac excepție de la această obligație acele persoane fizice ce și-au îndeplinit deja o astfel de obligație declarativă începând cu anul 2016.

15) Termenul de depunere al Declarației unice se prelungește până pe data de 25 mai. Tot până la această dată salariații pot să depună formularul 230.

16) Se instituie posibilitatea înființării unui grup fiscal pentru impozitul pe profit dacă există unul sau mai mulți acționari comuni ce dețin minim 75% din totalul titlurilor de participare/drepturilor de vot. Perioada fiscală minimă pentru care se va înființa grupul fiscal este de 5 ani.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here