Articol realizat de Av. Simona Dragoman

Alegerile locale de duminică, 5 iunie 2016, sunt primele la care se aplică Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Acest sistem are rolul de a preveni votul multiplu, de a publica în timp real statistici și de a verifica unicitatea înscrierii în listele electorale.

Actul normativ1 care reglementează regimul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale – consilii locale, consilii judeţene, primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene, introduce  ca element de noutate, printre altele, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV).

Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, asigură implementarea şi gestionarea SIMPV, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi listele electorale complementare.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, precum şi funcţionarea SIMPV.

Componența și funcționalitățile principale ale SIMPV

SIMPV funcţionează cu respectarea principiilor legalităţii, transparenţei, eficienţei, sustenabilităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal și este compus din următoarele elemente principale:

 • sistemul informatic central;
 • aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV);
 • centrul de suport tehnic;
 • infrastructura de comunicaţii;
 • terminalele informatice din secţiile de votare.

Funcționalitățile principale ale SIMPV sunt următoarele:

 • facilitează verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
 • semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV;
 • semnalează cazurile în care persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicţii de exercitare a dreptului de vot;
 • facilitează exercitarea dreptului de vot;
 • asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;
 • agregă date statistice privind prezenţa alegătorilor la vot.

Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV), realizată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate în Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi în listele electorale complementare.

Operatorul de calculator – o prezență obligatorie în secțiile de votare

Operatorul de calculator este interfața umană a SIMPV și are următoarele atribuții principale:

 • preia şi predă, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secţiile de votare şi echipamentele conexe, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
 • participă la testele privind funcţionarea SIMPV organizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • este prezent în secţia de votare în preziua votării, de la ora 18:00 până la finalizarea activităţilor din ziua respectivă, precum şi în ziua votării de la ora 06:00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;
 • înscrie în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora de mecanismul integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa SIMPV;
 • controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale alegătorilor;
 • validează preluarea codurilor numerice personale ale alegătorilor în SIMPV;
 • comunică, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare mesajele şi semnalările returnate de SIMPV;
 • asigură îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare;
 • acordă suport tehnic pentru remedierea disfuncţionalităţilor SIMPV, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
 • asigură introducerea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central.

Începerea procesului de votare

Procesul de votare începe atunci când alegătorul, aflat în secția de votare, prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în SIMPV.

Funcționarea SIMPV în timpul procesului de votare

Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează în următoarele etape:

 • preluarea codului numeric personal în ADV;
 • verificarea codului numeric personal prin ADV;
 • validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal în ADV.

Preluarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:

 • în cazul alegătorilor care deţin acte de identitate care conţin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia în mod automat prin scanarea sau fotografierea acestei zone; în acest caz, ADV va prelua exclusiv codul numeric personal;
 • în cazul alegătorilor care nu deţin acte de identitate care conţin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa SIMPV.

Verificarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot prin ADV este efectuată de către operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul care apare în interfaţa ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.

Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează numai după verificarea corectitudinii operaţiunii de preluare a codului numeric personal al acestuia

În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secţia de votare respectivă, SIMPV semnalează dacă:

 • persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
 • persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale;
 • persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;
 • persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă şi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
 • persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin.

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:

 • opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;
 • îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secţie de votare;
 • îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare unde a fost arondat conform reşedinţei, în cazul în care acesta a solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă pentru scrutinul respectiv;
 • înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective şi nu face parte dintre persoanele care și-au stabilit reședința în circumscripţia electorală în care au loc alegeri și au solicitat înscrierea în Registrul electoral; în cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare, preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de către SIMPV în acest sens şi va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
 • permite alegătorului care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi este înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

Disfuncţionalitatea SIMPV

Disfuncţionalitatea SIMPV nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării.

Pot reprezenta disfuncționalități ale SIMPV următoarele situaţii:

 • defecţiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;
 • defecţiuni ale conexiunilor la internet;
 • imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa ADV în modul on-line;
 • întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor generate de ADV.

În cazul disfuncționalității SIMPV, alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator sau membrului biroului electoral al secţiei de votare desemnat de preşedintele acestuia, care consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot.

Durata disfuncţionalităţii SIMPV se consemnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare într-un proces-verbal. Atât apariţia, cât şi încetarea disfuncţionalităţii SIMPV sunt notificate telefonic biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

După încetarea disfuncţionalităţii terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, până la ora 21:00 a zilei votării, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncţionalităţii acestuia. După încetarea disfuncţionalităţii SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcţional, datele înscrise în ADV în modul off-line, sunt transmise automat către Sistemul informatic central.

Asigurarea informării publice cu datele generate de SIMPV privind prezenţa la vot şi asupra rezultatelor preliminare ale alegerilor

În ziua votării, informarea publică privind prezenţa populaţiei la vot se va face în timp real, prin afişarea pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, pentru fiecare secţie de votare, a numărului de alegători care figurează în SIMPV că s-au prezentat la vot.

În ziua votării, în fiecare oră, pe pagina de internet a Biroului Electoral Central vor fi afişate rapoarte care vor conţine următoarele informaţii sintetice:

 • comuna/oraşul/municipiul şi judeţul/municipiul Bucureşti;
 • numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural şi urban;
 • numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;
 • numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;
 • numărul alegătorilor care au votat pe copiile de pe listele electorale complementare;
 • numărul alegătorilor care au votat cu urna specială.

Prin utilizarea SIMPV, legiuitorul a dorit ca votarea să devină mai simplă, mai rapidă și să elimine posibilitatea votului multiplu, implicit a fraudei electorale. De asemenea, prin introducerea automată a datelor în SIMPV și prin verificarea acestora, prezența la vot în secțiile de votare poate fi centralizată și raportată în timp real.

Mai multe detalii privind SIMPV pot fi găsite în Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările ulterioare.

_______________________________________

1 Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015.

Ai nevoie de Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here