Deşi în prezent este în plină desfăşurare un concurs pentru ocuparea unor posturi vacante la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), au început înscrierile pentru încă unul.
Astfel, potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), persoanele care vor să participe la al treilea concurs pentru inspectori antifraudă (primul a fost în 2013) îşi pot depune dosarele până pe 12 martie.
Candidaţii îşi pot depune dosarele (în zilele lucrătoare) — între orele 8:30 şi 17:00 (luni–joi) şi 8:30 şi 14:30 (vineri) — la sediul din Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr.6, bloc I5, parter, sala de şedinţe.
Sunt scoase la concurs un număr de 286 de posturi vacante, care sunt listate AICI (format PDF).
Concursul constă în trei etape:

• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă (teste-grilă / 29 martie 2014);
• interviul.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:

 

• Condiţiile generale prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999:
cetăţenie română şi domiciliul în România;
cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
capacitate deplină de exerciţiu;
o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani;
să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică;
• Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional superior este de nouă ani (modelul de adeverinţă de vechime este disponibil AICI – format PDF);
• Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional principal este de cinci ani;
• Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional asistent este de un an;
• Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional debutantnu e necesară;

• Condiţiile specifice, astfel cum sunt redate AICI (format PDF).

DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

 

Cererea de înscriere privind participarea la concurs, al cărei model este disponibil AICI (format PDF);
Copia actului de identitate;
Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
Copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
Copia permisului de conducere (cat. B), după caz;
Cazierul judiciar;
Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult trei luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
O declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este disponibil AICI (format PDF);
CV (modelul comun european), al cărui model este disponibil AICI (format PDF);
Avizul psihologic cu privire la evaluarea psihologică complexă a candidatului şi avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului.

Notă: Copiile de pe actele menţionate mai sus trebuie să fie legalizate. Sau copii simple, dar însoţite de actele originale.

BIBLIOGRAFIA

 

Bibliografia de concurs constă în următoarele acte normative:
OUG nr. 74/2013;
HG nr. 520/2013;
L nr. 31/1990;
Codul fiscal şi Normele de aplicare;
Codul de procedură fiscală şi Normele de aplicare;
Codul vamal şi Regulamentul de aplicare;
L 82/1991;
OUG 44/2008;
Ordinul MFP nr. 2226/2006;
Ordinul MFP nr. 3512/2008;
Ordinul MFP nr. 3055/2009;
Ordinul MFP nr. 1040/2004;
Ordinul ANAF nr. 76/2010;
Ordinul ANAF nr. 3596/2011;
Regulamentul (UE) nr. 904/2010;
Regulamentul (UE) nr. 389/2012;
L nr. 241/2005;
L nr. 656/2002;
OG nr. 15/1996;
HG nr. 92/1996;
OUG nr. 28/1999;
HG nr. 479/2003;
L nr. 12/1990;
OUG nr. 12/2006;
Ordinul MFP nr. 664/2012;
OG nr. 99/2000;
OG nr. 2/2001;
L nr. 188/1999;
L nr. 7/2004;
L nr. 78/2000;
L nr. 161/2003.
***

Mai multe informaţii generale despre desfăşurarea concursului pot fi găste în Regulamentul acestuia, care poate fi consultat integral pe Lege5.ro.

Informaţii despre concursurile organizate pentru profesioniştii din diverse domenii pot fi găsite în secţiunea dedicată de pe LegeStart.ro.

Sursa: ANAF | Foto: Sxc.hu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here