Prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2011 a fost modificată şi completată H.G. nr.1.680/2008, cu modificările ulterioare, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile.

Actul normativ a intrat în vigoare la 29 aprilie, data publicării în Monitorul Oficial nr.297/2011.

Obiectivele schemei de ajutor de stat. Potrivit H.G. nr.1.680/2008, cu modificările şi completările ulterioare, schema de ajutor de stat, are ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă. În sensul actului normativ, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 83 din 27 martie 1999.

Schema este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.

Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care investesc în România şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

– realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 5 şi 10 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, şi creează minimum 50 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investiţiei iniţiale;

– realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 10 şi 20 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, şi creează minimum 100 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investiţiei iniţiale;

– realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 20 şi 30 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, şi creează minimum 200 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investiţiei iniţiale;

– realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro, echivalent în lei, şi creează minimum 300 de noi locuri de muncă drept urmare a realizării investiţiei iniţiale.

■ Schema se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei, astfel:

● ajutoarelor care favorizează activităţile în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

● ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul producţiei primare de produse agricole cuprinse în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene;

● ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

– atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari;

● ajutoarelor care favorizează activităţile în sectorul cărbunelui;

● ajutoarelor regionale care favorizează activităţile în sectorul siderurgic;

● ajutoarelor regionale care favorizează activităţile în sectorul construcţiilor navale;

● ajutoarelor regionale care favorizează activităţile în sectorul fibrelor sintetice.

Criterii de acordare a ajutorului de stat. Prin modificările aduse de H.G. nr. 400/2011, acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială se modifică şi se completează în sensul că:

● Sunt considerate eligibile costurile asociate unei investiţii iniţiale realizate în acelaşi perimetru referitoare:

– fie la imobilizările corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente;

– fie la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie.

● În cazul investiţiei iniţiale, costurile aferente activelor corporale cuprind acele costuri legate de: realizarea de construcţii industriale, turistice şi medicale; achiziţionarea de echipamente.

● Costurile aferente achiziţionării de echipamente prin intermediul unei operaţiuni de leasing pot fi considerate eligibile doar în situaţia în care îmbracă forma leasingului financiar şi conţin menţionate expres obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la expirarea termenului contractului de leasing.

Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia situaţiilor în care activelor fixe sunt legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent.

● În cazul investiţiei iniţiale, realizate în acelaşi perimetru, referitoare la la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent, sunt considerate eligibile numai costurile de achiziţie a activelor de la terţi, cu condiţia ca achiziţia să se realizeze în condiţiile pieţei, fără a depăşi valorile stabilite în urma unei expertize efectuate în condiţiile legii. Activele pentru a căror achiziţie s-a acordat deja un ajutor înainte de cumpărare nu sunt considerate eligibile.

● În sectorul transporturilor, costurile legate de achiziţionarea mijloacelor de transport şi a echipamentelor de transport nu sunt costuri eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat.

● H.G.nr.400/2011 modifică, de asemenea, Anexa nr. 3 “Procedura de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here