Ministerul Economiei lansează sesiunea de depunere a proiectelor de investiții destinate industriei prelucrătoare. Companiile din acest sector vor putea depune cererile pentru acordul de finanțare a investițiilor în perioada 01 noiembrie 2022 – 16 decembrie 2022.

Ajutorul de stat este în valoare de 300 de milioane de euro pentru anul 2022 si anul 2023.

Cererile de finanțare, însoțite de documentele aferente conform Ghidului solicitantului se transmit la registratura Ministerului Economiei, Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, menționându-se pe plic ”Direcția Politici Industriale și Competitivitate – Serviciul Ajutor de Stat”, în intervalul orar:

L-J: 8.30 – 17.00
V: 8.30 – 14.30.

Vezi aici:

Potrivit HG 959/2022, ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice. Sunt considerate costuri eligibile:

a) costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale;

b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de 2 ani; sau

c) o combinaţie între lit. a) şi b) care să nu depăşească suma de la lit. a) sau b), în funcţie de care dintre acestea este mai mare.

Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri şi pentru achiziţionarea unei unităţi. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:

a) în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii pentru întreprinderile mari şi cel puţin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;

b) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul.

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul de stat;

b) trebuie să fie amortizabile;

c) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;

d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcţie de costurile salariale estimate, aşa cum se menţionează la alin. (2), sunt considerate costuri eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) proiectul de investiţii determină o creştere netă a numărului de angajaţi în unitatea în care a fost realizată investiţia, în comparaţie cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;

b) fiecare loc de muncă este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor;

c) fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine în zona în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată, cu excepţia cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.

 În cazul achiziţionării activelor unei unităţi, în înţelesul art. 3 pct. 13 şi 14, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacţia are loc în condiţiile pieţei. Dacă a fost deja acordat un ajutor de stat pentru achiziţionarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziţionării unei unităţi. În cazul în care un membru al familiei proprietarului iniţial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiţia ca activele să fie cumpărate de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziţionarea de acţiuni nu constituie o investiţie iniţială.

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producţie, în înţelesul art. 3 pct. 13, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată, iar în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.

TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă şi aferentă unui cost eligibil în temeiul alin. (2).

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

Beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor de stat, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul de stat şi oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul de stat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here