Ordonanţa de urgenţă nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei este în vigoare de la 13 octombrie 2022. 

Durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat este pe perioada 2022-2031, pentru compensarea emisiilor indirecte aferente anilor 2021-2030, iar plata ajutorului de stat se va efectua în perioada 2022-2031, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 1.500 milioane de euro, cu un buget anual estimat de maximum 150 milioane de euro, echivalentul în lei al cotei de 15% din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate potrivit art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituind limita pentru angajarea cheltuielilor de către Ministerul Energiei, precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) dezvoltă operaţiuni industriale active în unul din sectoarele şi subsectoarele eligibile cuprinse în anexa nr. 1, care sunt localizate în România;

b) activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1;

c) au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;

d) nu înregistrează obligaţii bugetare restante la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;

e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

f) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

g) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piaţa internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;

h) nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei;

i) eventualele disponibilizări de personal nu depăşesc 25% din numărul salariaţilor de la momentul depunerii cererii de finanţare, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat;

j) îşi menţin activitatea pentru care au solicitat ajutor de stat, în Spaţiul Economic European, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat.

Criteriile de eligibilitate prevăzute trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, cu excepţia criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), care trebuie îndeplinite suplimentar, pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării ajutorului de stat.

Ajutorul de stat se acordă pentru costurile eligibile suportate în perioada 2021-2030, în condiţiile Deciziei Comisiei Europene C(2022) 6.586 final din data de 12 septembrie 2022.

Ajutorul de stat se acordă în baza unei cereri de emitere a unui acord de finanţare adresate de către beneficiar Ministerului Energiei, după verificarea îndeplinirii condiţiilor privind eligibilitatea solicitanţilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

Cererile de emitere a acordurilor de finanţare ce au ca obiect obţinerea subvenţiei stabilite conform schemei de ajutor de stat, reprezentând contravaloarea costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2021, se depun la o adresă de e-mail dedicată, publicată pe website-ul Ministerului Energiei, până la data de 1 noiembrie 2022, iar pentru cele aferente fiecăruia din anii 2022-2030 termenul-limită de depunere a cererii este data de 31 martie a anului următor celui pentru care se solicită ajutorul de stat.

Adresa de e-mail dedicată se publică pe website-ul Ministerului Energiei în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here