Ordinul nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice este în vigoare de la 17 august 2023.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din staţiunile balneare şi balneoclimatice pentru a realiza investiţii în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă şi de agrement, în vederea diversificării ofertei şi creşterii calităţii serviciilor turistice şi conexe din aceste destinaţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:

a) sunt întreprinderi înregistrate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis;

b) sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea/activităţile pentru care solicită finanţare pe teritoriul localităţilor şi arealelor care dispun de factori naturali de cură, prevăzute de Hotărârea Guvern nr. 1.016/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sunt întreprinderi mici sau mijlocii, conform definiţiei de la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro);

d) nu au depăşit plafonul de minimis prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (200.000 euro echivalent în lei) pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene;

e) nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvenţă, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

f) nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social şi nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative şi de eligibilitate;

g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz;

h) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/operaţională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

i) menţin pe toată perioada de la notificarea aplicantului şi până la finalizarea perioadei contractuale, aşa cum este prevăzută la art. 36, activitatea pentru care au primit finanţare şi un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la depunerea cererii de finanţare, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri (Registrul salariaţilor emis din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal);

j) deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k) fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului, respectiv diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea grantului de finanţare, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate, credit bancar. Documentele cu care se face dovada deţinerii surselor de cofinanţare sunt: certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă majorarea capitalului la momentul înscrierii, extras de cont, contract de credit, scrisoare de garanţie bancară.

Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita plafonului menţionat la art. 8 lit. d) (maximum 200.000 euro, echivalent în lei).

Tipuri de acţiuni eligibile pentru acordarea ajutorului sunt:

a) extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, alimentaţie publică şi tratament balnear, inclusiv a reţelelor de captare şi transport al factorilor naturali de cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice şi farmacodinamice, efectuate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie – INRMFB), pe care respectivele societăţi comerciale le deţin;

b) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) şi de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii şi adulţi, centre de echitaţie, centre de închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren de minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din staţiunile balneare şi balneoclimatice;

c) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

d) formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HORECA.

Un beneficiar poate aplica pentru una sau mai multe acţiuni eligibile.

Regula cumulului ajutoarelor de minimis

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data adoptării până la 31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile extinderii perioadei de valabilitate a regulamentului.

Contractele vor fi încheiate până la 31 decembrie 2023, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie în bugetul pe anul 2023 al MEAT, iar plăţile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026, în limita creditelor bugetare aprobate în acest sens.

Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis în anul 2023 este de 15.000.000 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Procedură de înscriere, selecţie, contractare şi plată

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here