Ordinul nr. 2515/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism şi cultură, investiţia 7 este în vigoare de la 20 ianuarie 2023.

Obiectivele specifice ale acestei investiţii sunt:

a) creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti în industria cinematografică, pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale;

b) modernizarea modului actual de producţie, distribuţie şi consum;

c) sporirea capacităţii de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor.

(1) Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul prezentei scheme sunt:

a) întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii3) – conform prevederilor legale aplicabile, respectiv anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

3) Categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR.

Prevederile sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.

b) alte persoane juridice care nu se încadrează la lit. a).

Solicitanţii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanţe naţionale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz.

2. Sunt producători sau distribuitori de filme care:

a) fiind supuşi, conform legii, înregistrării în registrul comerţului, la data depunerii dosarului de finanţare au autorizat, după caz, la sediu, punct de lucru sau la terţi, conform legii, cel puţin unul dintre codurile CAEN eligibile, respectiv:

(i) CAEN 5911 – Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;

(ii) CAEN 5912 – Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;

(iii) CAEN 5913 – Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;

b) având statut de asociaţie/fundaţie, la data depunerii dosarului de finanţare au scopul şi/sau obiectivele, domeniul de activitate, printre altele, în sectorul de producţie sau distribuţie de film, conform documentelor statutare reflectate în cel mai recent extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

3. Valoarea cumulată a veniturilor totale/cifrei de afaceri ale/a solicitantului din ultimii 3 ani fiscali încheiaţi reprezintă cel puţin 15% din valoarea proiectului propus.

4. Solicitantul a realizat cel puţin un proiect de producţie/distribuţie de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte.

5. Proiectul depus de solicitant prevede atingerea valorilorţintă minime aferente indicatorilor de proiect, prevăzuţi la art. 19 alin. (3) din prezenta schemă, în cererea de finanţare sunt descrise activitatea de formare a personalului pentru dobândirea competenţelor digitale în editare/postproducţie şi activitatea de creare şi distribuţie de conţinut digital, iar în bugetul proiectului sunt prevăzute costuri asociate acestor activităţi.

Bugetul total al Schemei este de 5 milioane EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro din luna anterioară lansării apelului de proiecte, sumă finanţată din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, componenta 11, investiţia 7.

Prezenta schemă intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2023, dată până la care vor fi semnate toate contractele de finanţare. Plata ajutorului de minimis se efectuează cel târziu până la data de 31 martie 2025, în limita bugetului alocat prezentei scheme.

Proiectele vor avea o durată maximă de 13 luni, cu începere de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare. Perioada de implementare a activităţilor nu poate depăşi data de 31 octombrie 2024. Cursul RON/EUR utilizat la semnarea contractelor de finanţare va fi cursul InforEuro din luna semnării acestora.

Ajutoarele de minimis se acordă, în temeiul prezentei scheme, sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

Intensitatea ajutorului de minimis este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăşi 100.000 de euro pentru fiecare solicitant, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare.

În situaţia în care se constată că este depăşit pragul de 100.000 de euro, furnizorul ajutorului de minimis va solicita revizuirea cererii de finanţare în sensul încadrării sumei ce depăşeşte acest prag în categoria cheltuielilor neeligibile, în bugetul detaliat al proiectului, anterior semnării contractului de finanţare. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu revizuirea cererii de finanţare în acest sens, proiectul va fi respins.

În cazul în care suma rezultată din conversia lei-euro nu reprezintă un număr întreg, rotunjirea se face la două zecimale, astfel: dacă a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5, rotunjirea celei de-a doua zecimale se face în plus (de exemplu, 0,455 devine 0,46), iar dacă a treia zecimală este mai mică de 5, rotunjirea se face în minus, respectiv cea de-a doua zecimală rămâne neschimbată (de exemplu, 0,454 devine 0,45).

Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va depăşi pragul de 200.000 de euro/întreprindere sau întreprindere unică, după caz, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiaţi, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare. Celelalte ajutoare de minimis anterior acordate vor fi considerate la cursul RON/EUR, menţionat în fiecare contract în parte.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here