20 Iunie, 2019

Ajutoarele lunare pentru factura la încălzire

A fost publicată în Monitorul oficial nr. 629 din 2 septembrie a.c. ordonanţa de urgenţă nr.70/2011 car reglementează acordarea unor măsuri de protecţie socială a populaţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece, precum şi modul de facturare şi plată a energiei termice.

În acelaşi context, reamintim că, recent, Executivul a luat măsuri suplimentare prin modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Amendamentele, introduse prin O.U.G. nr. 69/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 2 septembrie a.c.) se referă la mecanismul prin care autorităţilor locale sunt sprijinite pentru a acoperi o parte din cheltuieli.

În ce priveşte modalităţile de facturare a energiei termice, dacă locuiţi la bloc, facturarea şi plata consumului de energie termică se fac doar pe baza consumului efectiv. O altă posibilitate o reprezintă facturarea pe baza consumului lunar efectiv şi plata în tranşe procentuale pe o perioadă de referinţă cu durata de 12 luni. Actul normativ stabileşte modalităţile de punere în aplicare a opţiunilor de plată, în relaţia furnizor-titular de contract.

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei se acordă pe criterii ce ţin de ceea ce ordonanţa denumeşte “consumatori vulnerabili”, consumul mediu lunar, zona de temperatură, număr de persoane pe locuinţă şi ăncadrarea socială a acestora.

Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecţie socială din bugetele locale, prin subvenţii lunare (pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei), prin ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat sau prin acordarea atât de subvenţii cât şi de ajutoare lunare. Ajutoarele se acordă prin compensarea procentuală aplicată la factura pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar prevăzut în anexa la ordonanţă. În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor.

În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste tranşele şi procentele prevăzute.

Ordonanţa de urgenţă reglementează, de asemenea, şi ajutoarele ce vor fi acordate consumatorilor vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, precum şi ajutoarele lunare acordate familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

Dispoziţiile privind ajutor aprobat se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. Lista se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu