20 August, 2017

Ajutoarele de minimis pentru operatorii economici

Prin Hotărâre a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, a fost adoptată o nouă normă privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei.

Odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 45/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 263 din 23 aprilie a.c., a fost abrogată Hotărârea nr. 165/2011 prin care se aplica norma anterioară în materie.

În temeiul Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată în M.Of. nr.260/2007, EXIMBANK îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale operaţiunilor de comerţ exterior românesc.

EXIMBANK – S.A. desfăşoară şi activităţi specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale, în concordanţă cu politica Guvernului României.

Dintre obiectivele generale ale băncii menţionăm, în legătură cu norma de faţă:

finanţarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, precum şi a operaţiunilor de comerţ exterior, prin acordarea de credite, în lei şi în valută, din surse interne sau externe;

garantarea creditelor, în lei şi în valută, pentru producţia de export, pentru exporturi şi importuri de bunuri şi servicii şi/sau investiţii în obiective destinate producţiei de bunuri şi servicii pentru export.

Norma recent aprobată de Consiliul interministerial stabileşte condiţiile de acordare a compensaţiei de dobândă în cadrul schemei transparente de ajutor de minimis, pentru perioada suplimentară de implementare, respectiv 2012-2014. Pentru facilităţile acordate conform schemei, EximBank acţionează în numele şi în contul statului şi are calitatea de furnizor de ajutor de stat. Sursa de finanţare o constituie fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale.

Schema are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobânda pentru creditele contractate de operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari) de la bănci, şi anume creditul de investiţii în lei, acordat de o bancă finanţatoare unui operator economic, ulterior datei de 1 ianuarie 2006. NU se includ aici:

- creditul acordat pentru refinanţarea creditelor de investiţii;

- creditul acordat pentru retrofinanţarea investiţiilor;

- creditul de investiţii acordat iniţial în valută şi al cărui sold a fost transformat în lei;

- creditul de investiţii în lei, supus unei operaţiuni de înlocuire a expunerii, care a generat includerea dobânzilor restante şi/sau penalizatoare în principalul creditului.

Compensaţia de dobândă reprezintă maximum 50% din dobânda curentă plătită la credit în trimestrul anterior solicitării de compensare.

Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un beneficiar în cadrul schemei nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transportul rutier de marfă şi pasageri) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

NU se compensează dobânzile restante sau penalizatoare.

Sumele neutilizate într-un trimestru se reportează în trimestrul următor. Sumele rămase disponibile la finele trimestrului IV se reportează la bugetul pentru anul următor. În acest sens, sumele rămase disponibile la finele trimestrului IV 2011 se reportează la bugetul aferent trimestrului I 2012.

Sumele aferente compensaţiilor de dobândă aprobate în cursul anului 2011, dar care nu s-au plătit până la data de 31 decembrie 2011, se vor plăti în trimestrul I 2012.

Norma tratează, în continuare, despre criteriile de eligibilitate în ce priveşte operatorii economici, precum şi sectoarele/domeniile care nu sunt eligibile;

ATENŢIE:

● Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activităţi legate de exportul către state terţe sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.

● Regula de cumul: ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz.

● Valoarea maximă a compensaţiei de dobândă care poate fi acordată în cadrul schemei se actualizează automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului.

În scopul aplicării acestei Norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Prevederile Normei se aplică începând cu solicitările de compensaţii de dobândă ce se depun la EximBank în luna aprilie 2012, pentru trimestrul I 2012.

*

Reglementări interne în materie

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată în M.Of. nr. 260/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului, publicată în M.Of. nr. 417/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Reglementări comunitare

- Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006).

- Comunicarea Comisiei referitoare la Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004), cu completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 (publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 17 din 21 ianuarie 2000) privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

- Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 (publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 205 din 2 august 2002) privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

- Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 140 din 30 aprilie 2004) de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu