Recenta Hotărâre de Guvern nr. 274/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 305 din 28.05.2013 stabileşte condiţiile privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.


Procedura
care însoţeşte H.G. nr. 274 prevede că sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:
• realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
 achiziţia de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
 echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
 echipamente IT.
p1
Sursa foto: Lege5 Online

Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;
 să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;
 să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii;
 să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;
 să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei.
Se iau în considerare cheltuielile aferente realizării construcţiilor noi industriale, pentru care s-a solicitat finanţare, doar în cazul în care acestea se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu. De asemenea, întreprinderea beneficiară a proiectului trebuie să facă dovada – la data depunerii cererii de acord pentru finanţare – că deţine unui drept real principal sau a un drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia, valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, să facă dovada faptului că terenul este liber de sarcini, prezentând şi Certificatul de urbanism, în copie.

Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile
aferente construcţiilor noi industriale, pentru care s-a solicitat finanţare, se determină în limita a 370 euro/mp arie desfăşurată şi se referă la cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii aferente investiţiei de bază*). În cazul în care valoarea construcţiilor prezentate în cererea de acord pentru finanţare depăşeşte valoarea maximă a cheltuielilor eligibile, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.

Activele corporale
pentru care se fac cheltuieli de investiţii trebuie să fie noi, cu excepţia achiziţiei de construcţii destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare.
În cazul achiziţionării de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare, întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis are obligaţia să prezinte, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
ATENŢIE: Valoarea cheltuielilor eligibile în cazul achiziţionării construcţiilor industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare nu poate depăşi valoarea prevăzută în grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare.
O FACILITATE o constituie precizarea că achiziţionarea construcţiilor industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare este eligibilă în cazul în care întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa, şi a faptului că activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini.

______

*)
Precizări găsiţi în cap. 4 “Cheltuieli pentru investiţia de bază” subcap. 4.1 “Construcţii şi instalaţii” din anexa nr. 4 “Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoe-conomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
***
CADRU LEGAL:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here