Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului a pregătit proiectul schemei de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în al doilea semestru al anului acesta, şi de care vor beneficia până la 700 de operatori economici.

Proiectul de ordin a fost postat pe site-ul ministerului în data de 15 aprilie, pentru consultare.

Proiectul de ordin reglementează procedurile de acordare a ajutoarelor de minimis operatorilor economici care solicită participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2015, prin instrumentele promoţionale: participarea la târguri și expoziţii internaţionale, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe.

Ajutoarele de minimis se acordă pentru promovarea exportului, îmbunătăţirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe pieţele externe, precum şi pentru îmbunătățirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe.

Condiţii de eligibilitate. Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis, prevăzute în schema propusă, operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990 şi îşi desfăşoară activitatea în România;
 • au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
 • produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adaugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
 • în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, aşa cum este definit prin termenul de „întreprindere unică” la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, să nu fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulate cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
 • pentru manifestarea expoziţională la care aplică nu vor beneficia de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
 • nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
 • la data depunerii cererii de înscriere pentru participare la târgul internaţional nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;
 • nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
 • nu sunt considerați a fi firme în dificultate;
 • pot face dovada că au depus, în prealabil, garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;
 • au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;
 • sunt respectate de către solicitanţi prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul de stat, elaborate de MECT, în cazul prezenţei acestora la astfel de acţiuni anterioare;
 • numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an.

Regula cumulului. Ajutorul de minimis se poate cumula cu alte ajutoare de stat primite din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare.

Comisia de selecţie va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de către întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, care, cumulată cu valoarea finanțării solicitate, să nu depăşească pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

Cheltuieli acoperite. Ajutoarele constau în acordarea de granturi pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
 • 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurna şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul MECT, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţionale internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Declaraţia pe proprie răspundere. Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute, operatorii economici trebuie să înainteze o cerere/declaraţie pe propria răspundere către MECT, în care vor menţiona valoarea ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs.

Acte normative în materie

O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, modificată şi completată prin efectul Legii nr. 20/2015, şi Regulamentul (UE) nr. 1407 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here