Ordonanţa nr. 18/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru intră în vigoare la 03 februarie 2023.

Potrivit actului normativ, în situația contractelor/acordurilor – cadru care includ proiectarea, valoarea solicitării de plată nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, iar celelalte elemente ale formulei, respectiv avansul și profitul sunt cele aferente exclusiv lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se scad sumele aferente proiectării.

Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului include profitul, precum și, după caz:

a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale sau

b) costul aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.

În situația în care părțile procedează la recalcularea valorii ultimei solicitări de plată după încheierea actului adițional, acestea procedează la încheierea unui nou act adițional cuprinzând prețul final recalculat al contractului.

În cazul în care părțile au procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, după încheierea actului adițional și anterior încheierii actului adițional prin care se determină prețul final recalculat al contractului, pentru suma aferentă diferenței dintre prețul final recalculat al contractului și prețul final al contractului determinat potrivit art. 3 alin. (6)prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, nu se datorează și nu se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. suma aferentă cotei prevăzută la art. 43 alin. (2) lit. b) din aceeași lege.

Prevederile actului normativ se aplică și contractelor de achiziție în care autoritățile/entitățile contractante au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, și pentru cele care s-a depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.

Totodată, se acordă un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru beneficiarii programelor naționale care au făcut aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022, de a solicita sumele aferente diferenței dintre sumele estimate prin solicitare și sumele real determinate ca urmare a aplicării formulei prevăzute la alin. (6) din OG nr. 15/2021, aferente întregii perioade în care această formulă a fost aplicată.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here