Ordinul nr. 1451/2015 analizat astăzi se adresează practicienilor în insolvență ce doresc să participe la lucrări gestionate de ANAF. În acest sens, se reglementează procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF în scopul susţinerii desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii administraţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se realizează de către Comisia de agreare şi selecţie constituită la nivelul ANAF.

Această listă este actualizată ori de câte ori Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă efectuează proceduri de selecţie în vederea agreării sau constată că a intervenit o situaţie care impune eliminarea practicienilor în insolvenţă din listă sau ori de câte ori este necesar.

Pentru participarea la selecţia organizată pentru completarea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF, ofertanţii trebuie să depună următoarele documente:

a) o scrisoare de intenţie prin care îşi manifestă interesul de a participa la selecţia în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF, cu precizarea regiunilor pentru care îşi depun oferta.

b) un act justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;

c) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal competent, din care să rezulte că acesta nu are obligaţii fiscale restante la data depunerii ofertei;

d) o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

e) situaţia societăţilor în insolvenţă, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, care au fost instrumentate în ultimii 5 ani și situaţia societăţilor comerciale pentru care a fost finalizată procedura;

f) o declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte numărul de personal calificat şi de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvenţă compatibili; declaraţia va fi însoţită de câte o prezentare a fiecărei persoane şi dovada că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

g) o declaraţie pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

  • computer;
  • abonament la Buletinul insolvenţei (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) – se anexează o copie de pe actul justificativ;
  • pagină de internet proprie funcţională – se anexează un extras de pe pagina proprie de internet;
  • acces la internet;
  • adresă de e-mail;
  • imprimantă;
  • telefon mobil;
  • telefon fix;
  • fax.

h) cazierul fiscal al ofertantului, eliberat de organul fiscal competent, din care să rezulte că nu există fapte înscrise în cazier.

Documentaţia va fi depusă în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată în dosar cu şină, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate, semnate şi ştampilate. Participantul va menţiona obligatoriu pe plic numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social, cu menţiunea „a nu se deschide – pentru Comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă – agreare“.

Pentru participarea la selecţia practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează ANAF şi unităţile sale teritoriale, practicienii trebuie să depună o ofertă care va conţine onorariul lunar, în sumă fixă, şi onorariul de succes, sub formă procentuală, solicitate de practician şi va fi însoţită de următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declaraţie pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate; declaraţia va fi însoţită de câte o prezentare a fiecărei persoane şi de dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;

d) o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă pe o perioadă de cel puţin 2 ani;

e) cazier judiciar, cazier fiscal şi certificat de atestare fiscală;

f) modalitatea propusă în vederea recuperării creanţei fiscale şi tratamentul acesteia în cadrul procedurii de insolvenţă. 

Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a desemnării unui administrator/ lichidator judiciar de către organele fiscale, comisia va efectua selecţia pentru desemnarea practicianului în insolvenţă, la solicitarea scrisă a organului care are calitatea de creditor fiscal.

În situaţia în care propunerile de desemnare a administratorului sau a lichidatorului judiciar se formulează de către un alt creditor decât creditorul fiscal sau de debitor, iar organele fiscale care au calitatea de creditori deţin un procent mai mic de 50% din masa credală, chiar şi în situaţia în care  procedura  de  selecţie a fost demarată şi nefinalizată,  acestea pot fi de acord cu propunerea formulată numai în măsura în care practicianul se află înscris în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF. În această situaţie, organul fiscal va sesiza comisia competentă despre acest fapt, în termen de maximum 3 zile de la luarea la cunoştinţă asupra situaţiei referitoare la procentul creanţei sale, cu propunerea de susţinere a propunerii de desemnare formulate de un alt creditor.

Comisia competentă va analiza sesizarea organului fiscal şi va decide asupra procedurilor de numire demarate, dar nefinalizate sau a celor nedemarate, respectiv dacă acestea vor fi revocate. În măsura în care decide asupra revocării procedurii de selecţie demarate, dar nefinalizate, va înştiinţa organul fiscal care a solicitat procedura de selecţie, concomitent cu înştiinţarea tuturor participanţilor ofertanţi asupra acestui fapt, revocarea fiind consemnată de către comisie printr-un proces-verbal în care se va consemna motivul revocării.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here