Pentru a beneficia de fondurile nerambursabile aferente Măsurii 312 – “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, persoanele interesate trebuie să depună proiectele în perioada 1-31 august 2012.

Ce este măsura 312?

Măsura 312 are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt micro-întreprinderile, aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare, şi persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici. Persoanele fizice se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.

În situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de finanţare.

În cadrul Măsurii 312 sunt sprijinite investiţiile realizate atât de către micro-întreprinderile existente, cât şi cele nou înfiinţate din sectoarele non-agricole, în spaţiul rural.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale şi/sau necorporale din domeniul nonagricol, după cum urmează:

a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect – precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora).

Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice, desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008.

Necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ. Exemple de mijloace de transport specializate: ambulanţa, vidanja, maşina de gunoi, dric etc.

Nu reprezintă o cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a utilajelor la punctul de lucru, precum şi a mijloacelor de tractare de tipul cap – tractor.

Integrarea forţată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat şi care nu corespunde definiţiei din ghid şi, respectiv, din legislaţia în vigoare (HG 224/2008 cu modificările şi completările ulterioare), se consideră creare de condiţii artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

În cadrul proiectelor de investiţii în activităţi de prestări servicii nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora, în scopul desfăşurării activităţii propuse prin proiect.

Achiziţionarea de echipamente care furnizează energie regenerabilă (de exemplu, panouri fotovoltaice, solare, pompe geotermale etc.) pentru clădiri utilizate prin contract cu drept de folosinţă este considerată modernizare a clădirii şi nu este cheltuială eligibilă.

b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

În cadrul Măsurii 312, se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:

Investiţii în activităţi non-agricole productive

Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);

În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);

Mecanica fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

Servicii pentru populaţia rurală, cum ar fi:

– Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;

– Servicii de conectare şi difuzare internet;

– Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare;

– Servicii medicale;

– Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

Investiţii în producerea de energie regenerabilă

Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Important! Este permisă achiziţionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizează energia solară, eoliană, hidraulică, geotermică, biomasă numai în scopul desfăşurării activităţii economice pentru care beneficiarul este/ va fi autorizat.

În cazul în care se doreşte modernizarea unei activităţi existente prin achiziţia de echipamente pentru producerea de energie regenerabilă se va avea în vedere ca activităţile desfăşurate să se regăsească în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului.

Excepţie fac activităţile prevăzute în Anexa 9 A.

Condiţii de finanţare

Prin Măsura 312, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

* 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

* 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

* 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi.

În cazul în care proiectele prevăd activităţi de producţie de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN, cuprinse în Anexa 9B – “Lista codurilor CAEN de producţie de bunuri”.

În situaţia proiectelor care vizează atât activităţi de producţie de bunuri, cât şi servicii, intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiţie, iar în această situaţie se vor elabora bugete distincte.

Valoarea maximă a sprijinului va fi de:

– 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială, precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;

– 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

– 200.000 Eur0o/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative meşteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat, care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală.

Programul este finanţat de Uniunea Europeană.

Surse: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, http://www.finantare.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here