21 Ianuarie, 2018

Administrarea societăţii pe bază de mandat. Ce spun reglementările Codului civil?

Administratorii societăţii pot fi asociaţi sau neasociaţi, persoane fizice ori persoane juridice, române sau străine. Numirea lor, de către asociaţi, modul de organizare a acestora, limitele mandatului, precum şi orice alt aspect legat de administrarea societăţii se stabilesc prin contract sau prin acte separate.

Reţinem câteva dintre principalele chestiuni care trebuie să fie avute în vedere la încheierea şi derularea unor asemenea raporturi.

Reglementări din Codul civil

De regulă, dacă prin contract nu se dispune altfel, societatea este administrată de asociaţi, care au mandat reciproc de a administra unul pentru altul în interesul societăţii. Aceasta fiind regula, nimic nu îi împiedică pe societari să numească administratori, pe bază de mandat, din afara societăţii.

Prin contractul de mandat, mandatarul – sau mandatarii – se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama mandantului, respectiv adunarea generală a asociaţilor sau a acţionarilor, în cazul societăţii.

În absenţa unei stipulaţii contrare, mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra împreună nu are efect dacă nu a fost acceptat de către toate aceste persoane. Când mai multe persoane au acceptat acelaşi mandat, actele lor îl obligă pe mandant chiar dacă au fost încheiate numai de una dintre ele, afară de cazul când s-a stipulat că vor lucra împreună. În lipsă de stipulaţie contrară, mandatarii răspund solidar faţă de mandant dacă s-au obligat să lucreze împreună.

De altfel, Codul civil prevede că, înainte ca o anumită operaţiune să fie încheiată, oricare dintre ei se poate opune în scris, însă fără ca opoziţia să producă efecte faţă de terţi de bună-credinţă.

Limitele şi revocarea mandatului de administrator. În absenţa opoziţiei asociaţilor, administratorul poate face orice act de administrare în interesul societăţii.

Administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, dacă nu se prevede altfel în contractul de societate.

Fiţi atenţi, însă, la faptul că dacă societarii introduc în contract clauze care limitează puterile de administrare conferite de lege, acestea nu sunt opozabile faţă de terţii de bună-credinţă.

Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Dacă, în general, legea permite mandatul cu titlu atât gratuit, cât şi oneros, pentru acte de exercitare a unei activităţi profesionale mandatul se prezumă a fi cu titlu oneros. Remuneraţia mandatarului se determină prin contract. Codul civil mai prevede şi situaţia posibilă a mandatului pentru prestarea de servicii, şi anume dacă remuneraţia nu este stabilită prin contract aceasta “se va stabili potrivit legii, uzanţelor ori, în lipsă, după valoarea serviciilor prestate.

Durata mandatului. Dacă părţile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în trei ani de la încheierea lui.

Răspunderea pentru obligaţiile terţilor. De principiu şi în lipsa unei convenţii contrare, mandatarul care şi-a îndeplinit mandatul nu răspunde faţă de mandant cu privire la executarea obligaţiilor asumate de persoanele cu care a contractat.

Dacă aceasta este dispoziţia generală, prevăzută în art. 2021 Cod civil, este bine să se acorde atenţie, însă, la completarea din acelaşi articol: mandatarul este scutit de răspundere cu excepţia cazului în care insolvabilitatea lor i-a fost sau ar fi trebuit să îi fi fost cunoscută la data încheierii contractului cu acele persoane.

Încetarea contractului de mandat. Pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri:

- revocarea sa de către mandant;

- renunţarea mandatarului;

- moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. Reţinem şi precizarea că, atunci când are ca obiect încheierea unor acte succesive în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate, mandatul nu încetează dacă această activitate este în curs de desfăşurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor ori al moştenitorilor acestora.

Condiţiile revocării. Mandantul, în cazul în discuţie adunarea generală a asociaţilor, poate oricând revoca mandatul, expres sau tacit, indiferent de forma în care contractul de mandat a fost încheiat şi chiar dacă a fost declarat irevocabil.

Împuternicirea dată unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere revocă mandatul iniţial.

Atragem atenţia şi asupra prevederii conţinute în art. 2028 Cod civil, potrivit căreia atunci când mandatul a fost dat aceluiaşi mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comună, fiecare dintre ele răspunde solidar faţă de mandatar de toate efectele mandatului. Corespunzător, la revocare, în cazul mandatului dat de adunarea generală administratorilor, revocarea se face tot cu acordul tuturor mandanţilor.

Efectele revocării. Mandantul care revocă mandatul rămâne ţinut să îşi execute obligaţiile faţă de mandatar. El este, de asemenea, obligat să repare prejudiciile suferite de mandatar din cauza revocării nejustificate ori intempestive.

Atunci când părţile au declarat mandatul irevocabil, revocarea se consideră a fi nejustificată dacă nu este determinată de culpa mandatarului sau de un caz fortuit ori de forţă majoră.

Legea societăţilor despre administratori

Potrivit art. 72 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege.

Art. 73 din legea societăţilor prevede că administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;

- existenţa reală a dividendelor plătite;

- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All free download

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu