De la 1 ianuarie se aplică noi reglementări, în locul celor date prin OPANAF nr. 3649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. Noul ordin al preşedintelului ANAF nr. 3610/2016 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1034/2016.

Reţinem o mai clară precizare a categoriilor de contribuabili eligibili, precum şi  principiile de încadrare a contribuabililor mijlocii în funcţie de criteriile de selecţie şi reguli specifice. 

Condiţia generală de eligibilitate

Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  • persoanele juridice române înfiinţate potrivit Legii societăţilor, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili;
  • sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  • regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat;
  • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. 

Criterii de selecţie

Selecţia contribuabililor mijlocii se realizează între contribuabilii eligibili, în funcţie de criterii specifice, criteriul de bază şi criteriul de continuitate.

Contribuabilii mijlocii sunt stabiliţi în ordine descrescătoare în funcţie de criteriul de bază, selectaţi în limita unui număr maxim de 18.478 de contribuabili.

Criteriile specifice privesc:

  • reprezentarea fiscală şi anume contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali;
  • criteriul grupului fiscal unic, încadrându-se în categoria contribuabililor mijlocii reprezentantul fiscal şi membrii grupului fiscal unic, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie.

Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

a) cifra de afaceri – 50%;

b) volumul obligaţiilor fiscale declarate – 30%;

c) volumul cheltuielilor cu personalul – 20%.

Indicatorii prevăzuţi la lit. a) şi c) sunt cei raportaţi în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, cifra de afaceri şi volumul cheltuielilor cu personalul se calculează pe baza datelor înscrise în Decontul de TVA  (formular D300) şi declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse pe anul anterior Volumul obligaţiilor fiscale se stabileşte conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia sau actualizarea contribuabililor.

Criteriul de continuitate. Contribuabilii mijlocii selectaţi/actualizaţi potrivit care nu mai îndeplinesc criteriul de bază nu mai sunt administraţi de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

Contribuabilii mijlocii selectaţi/actualizaţi care nu mai îndeplinesc regulile specifice nu mai sunt administraţi de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste reguli, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade. 

Reguli specifice

Contribuabilii mijlocii aflaţi în administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria contribuabililor mijlocii.

În schimb, cei care îndeplinesc criteriile de selecţie, dar sunt în procedura falimentului nu intră în categoria contribuabililor mijlocii.

Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare.

Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi preluat spre administrare, pe bază de protocol de predare- primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.

Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare, pe bază de protocol de predare- primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.

În situaţia în care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, au fost identificaţi contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic, aceştia se preiau în administrare în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea.

Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a căror administrare se află contribuabilul mijlociu care le-a înfiinţat. 

Predarea-primirea contribuabililor mijlocii

Contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit criteriilor de selecţie se preiau în administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecţia.

Pentru contribuabilii mijlocii care urmează să fie preluaţi în administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanţelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului în care se efectuează selecţia/actualizarea.

Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia/actualizarea contribuabililor mijlocii, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora.

NOTIFICAREA. Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificaţi de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecţiei/actualizării.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here