22 Martie, 2018

Actul adiţional la contractul de muncă – model şi reglementări legale

Potrivit art. 17 din Codul muncii, actul adiţional la contractul de muncă reprezintă un document care se încheie în momentul apariţiei unei modificări la unul dintre elementele obligatorii din CIM, în timpul executării acestuia. Deoarece în această perioadă se vor încheia multe acte adiţionale pentru modificarea salariilor, pe fundalul transferului contribuţiiilor de la angajator la angajat, ne-am propus să vă prezentăm reglementări legale în vigoare pe acest subiect, precum şi un model de act adiţional.

Când se încheie actul adiţional?

Important de reţinut este faptul că, din august 2017, legea stabileşte că încheierea unui act adițional la contract se realizează obligatoriu anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Anterior acestei noi prevederi legislative introduse prin OUG nr. 53/2017, actul adiţional se încheia într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la apariţia modificării.

Formarea profesională şi actele adiţionale

Şi în ceea ce priveşte formarea profesională, Codul muncii face referire la actul adiţional. Astfel, modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

Model de act adiţional

ACT ADIŢIONAL Nr. …..

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr…………….. în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Încheiat astăzi, ………………, între:

Angajator – persoană juridică/fizică ……………….. sediul/domiciliul în ……………, înregistrată la Registrul Comerţului/Autorităţile administraţiei publică din Bucureşti sub nr. ………….., cod unic de înregistrare……………, reprezentată legal prin ……………, în calitate de ………………..

şi

Salariatul/salariata – domnul/doamna …………………………., domiciliat/domiciliată în localitatea …….., jud./sector …………, posesor/posesoare al/a actului de identitate C.I. Seria …. nr………, eliberat de ………, la data de ……., CNP ………………, permis de muncă seria ….., nr. ……, din data de ….

În temeiul art. 17 alin. (5) coroborat cu art. 41 alin. (1) din Legea nr. 53/02003, părţile hotărăsc:

1. Se modifică elementul E. FELUL MUNCII al contractului individual de muncă şi va avea următoarele prevederi: se modifică funcţia de la ……………… la ………………

2. Se modifică elementul J. SALARIUL al contractului individual de muncă şi va avea următoarele prevederi: salariul de baza brut se modifică de la ….. ron la …….ron

3. Se modifică elementul H. DURATA MUNCII al contractului individual de muncă şi va avea următoarele prevederi: durata programului de lucru se modifică de la …h/zi la …h/zi,

Celelalte elemente constitutive ale contractului individual de muncă încheiat sub nr. …….. din ………. Rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să-şi producă efectele începând cu data de …………. .

ANGAJATOR,                                                     ANGAJAT,

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    Mihaita
    decembrie 8 2017

    Buna seara,
    In contextul actual privind obligativitatea negocierilor colective, daca sunt 3 angajati, este suficienta incheierea de act aditional cu fiecare angajat ?

Scrie un comentariu