Activitatea Fondului de compensare a investitorilor aflat în subordinea Autorității de Supraveghere Financiară va fi reglementată printr-o lege nouă. Este vorvba de Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor care a fost publicată în Monitorul Oficial dar va intra în vigoare la 20 iunie 2021.

Potrivit prevederilor, Fondul compensează investitorii în oricare dintre următoarele situații:

a) A.S.F. constată prin decizie că un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp;

b) instanța judecătorească competentă, pentru motive legate de situația financiară a unui participant la Fond, emite o hotărâre privind deschiderea procedurii insolvenței conform Legii  85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, având ca efect suspendarea posibilității investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanțelor asupra respectivei entități.

Fondul compensează, în mod egal și nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro.

Echivalentul în lei al plafonului de compensare se calculează la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României la data constatării situațiilor menționate mai sus.

Compensația este asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui participant la Fond de a:

a) returna fondurile bănești aparținând investitorilor și deținute în numele acestora, în legătură cu activitățile lor de investiții;

b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparține și este deținut și administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiții;

c) returna instrumentele financiare ale investitorilor, în situația menționată la art. 2  (3)și în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:

a)investitori profesionali și instituționali, inclusiv: firmele de investiții, instituțiile de credit; instituțiile financiare; societățile de asigurare și reasigurare;organismele de plasament colectiv; fondurile de pensii administrate privat.

b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale, regionale și locale;

c) directori, administratori și membri cu răspundere directă din cadrul participanților la Fond, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului participanților la Fond;

d) acționarii participanților la Fond având dețineri de cel puțin 5% din capitalul social;

e) investitori cu statut similar celor menționați la lit. c) și d) în cadrul altor societăți din același grup cu participanții la Fond;

f) soți, rude și afini de gradul I inclusiv, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. c)-e);

g) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu participanții la Fond;

h) persoane care au o responsabilitate pentru sau au obținut beneficii de pe urma anumitor situații în legătură cu un participant la Fond care au condus la dificultățile financiare ale participantului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;

i)societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here