Procedura de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 şi instrucţiunile referitoare la procedura de lucru, din 31.03.2022, parte integrantă din Ordin 155/2022 este vigoare de la 20 mai 2022.

Procedura are drept scop instituirea regulilor necesare stabilirii şi individualizării sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei, precum şi de elementele stabilite de prezenta procedură şi se aplică activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

În situaţia în care, în urma unei acţiuni de control, agentul constatator/echipa de control constată săvârşirea unei fapte contravenţionale care se poate încadra la sancţiunea cu amendă raportată la cifra de afaceri, întocmeşte procesul-verbal de constatare a contravenţiei în care sunt consemnate toate datele, verificările, prevederile legale încălcate şi concluziile acţiunii de control desfăşurate, fără a se aplica şi sancţiunea principală.

În baza procesului-verbal de constatare a contravenţiei, agentul constatator/echipa de control întocmeşte un raport ce se înaintează secretariatului comisiei, în termen de 24 de ore. Comisia se întruneşte în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea raportului.

Raportul conţine, dar fără a se limita la acestea, datele de identificare ale operatorului economic/profesionistului controlat, descrierea faptei contravenţionale săvârşite cu indicarea gravităţii şi duratei faptei, a impactului produs asupra pieţei şi asupra consumatorilor, după caz, a circumstanţelor agravante sau atenuante, temeiul legal, indicarea datei de împlinire a termenului de prescripţie a aplicării sancţiunii contravenţionale, toate datele şi elementele deţinute de către structura cu atribuţii de control necesare evaluării gravităţii abaterii respective, precum şi o propunere de stabilire şi individualizare a amenzii contravenţionale.

În procesul de analiză, comisia, prin intermediul secretariatului acesteia, poate solicita date, analize şi informaţii suplimentare compartimentelor de specialitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în vederea stabilirii gravităţii faptei, a duratei şi/sau a impactului produs asupra consumatorilor de energie.

În baza raportului şi a datelor şi informaţiilor suplimentare, dacă au fost solicitate, comisia se întruneşte în şedinţă, în vederea stabilirii şi individualizării sancţiunii contravenţionale prin decizie care se adoptă cu votul majorităţii simple, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii raportului la secretariatul comisiei.

Comisia poate invita în cadrul şedinţei pe reprezentantul împuternicit al operatorului economic/profesionistului care are dreptul de a-şi susţine punctul de vedere.

Individualizarea sancţiunilor se face în funcţie de gravitatea şi durata faptei, de impactul produs asupra pieţei şi a consumatorilor de energie, cu respectarea principiilor eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului descurajator al sancţiunii aplicate.

Evaluarea gravităţii săvârşirii unei fapte se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante.

În evaluarea gravităţii faptei contravenţionale se iau în considerare, dar fără a se limita la acestea, natura faptei săvârşite, împrejurările în care a fost săvârşită fapta, modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, durata abaterii, scopul urmărit, consecinţele produse, încălcările repetate, precum şi datele şi informaţiile consemnate în raportul agentului constatator/echipei de control.

La stabilirea şi individualizarea sancţiunii contravenţionale, comisia ţine cont de existenţa circumstanţelor agravante pentru contravenient, precum:

a) săvârşirea de către acelaşi operator economic/profesionist controlat a unei încălcări identice sau similare, de cel puţin două ori, în decursul a 12 luni consecutive;

b) refuzul de a coopera cu autoritatea sau obstrucţionarea desfăşurării acţiunii de control.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here