21 Iunie, 2018

Actele normative de pe agenda de azi a Guvernului

Pe site-ul Guvernului României a fost publicat un comunicat de presă cu privire la actele normative care ar putea fi incluse pe agenda de lucru a şedinţei din 27 februarie 2013, de la ora 13:00.

Acestea sunt următoarele:

Proiecte de ordonanţă de urgenţă

- Proiect de ordonanţă de urgenţă privind plata eşalonată a despăgubirilor stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr.393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, republicată, Legii nr.290/2003 şi a Legii nr.393/2006.

Proiecte de hotărâre

- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013;

- Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) al Comisiei nr.600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-km şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013;

- Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Timişoara ’89 ca fiind de utilitate publică;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei Hispano-Română din Castilla la Mancha din Spania;

- Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

- Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art.II din Hotărârea Guvernului nr.1275/2012 pentru modificarea art.143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1389/2010, precum şi pentru prelungirea, pană la 28 februarie 2013, a prevederilor acestuia şi a termenului prevăzut la art.II din Hotărârea Guvernului nr.1280/2012 pentru modificarea art.11ˆ1 din Hotărârea Guvernului nr.1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea, până la data de 28 februarie 2013, a aplicării prevederilor acesteia;

Memorandumuri

- Memorandum cu tema: Constituirea comitetului interministerial pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor angajate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale, FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană, în domeniul taxării resurselor minerale;

- Memorandum cu tema: Al 12-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite;

- Memorandum cu tema: Declanşarea procesului de elaborare a Strategiei naţionale de sănătate publică din România;

- Memorandum cu tema: Reprezentarea României în cadrul Consiliului IRENA, în anul 2014;

- Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă;

- Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Libaneză;

- Memorandum cu tema: Abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a pune la dispoziţia altor instituţii, cu titlu gratuit, autovehicule disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea privată a statului.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu