Vă prezentăm în continuare actele normative aprobate în şedinţa de ieri a Guvernului.

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013;

– Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) al Comisiei nr.600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-km şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

– Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013;

– Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Timişoara ’89 ca fiind de utilitate publică;

– Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei Hispano-Română din Castilla la Mancha din Spania;

– Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;

– Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

– Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art.II din Hotărârea Guvernului nr.1275/2012 pentru modificarea art.143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1389/2010, precum şi pentru prelungirea, pană la 28 februarie 2013, a prevederilor acestuia şi a termenului prevăzut la art.II din Hotărârea Guvernului nr.1280/2012 pentru modificarea art.11ˆ1 din Hotărârea Guvernului nr.1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea, până la data de 28 februarie 2013, a aplicării prevederilor acesteia;

Memorandumuri

– Memorandum cu tema: Constituirea comitetului interministerial pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor angajate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale, FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană, în domeniul taxării resurselor minerale;

– Memorandum cu tema: Al 12-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite;

– Memorandum cu tema: Declanşarea procesului de elaborare a Strategiei naţionale de sănătate publică din România;

– Memorandum cu tema: Reprezentarea României în cadrul Consiliului IRENA, în anul 2014;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă;

– Memorandum cu tema: S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Libaneză;

– Memorandum cu tema: Abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a pune la dispoziţia altor instituţii, cu titlu gratuit, autovehicule disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea privată a statului;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru înfiinţarea unei entităţi comerciale mixte – operator al noului Pod combinat (rutier şi feroviar) între cele două state, peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria).

Sursa: Guvernul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here