Într-un material anterior am prezentat reglementările legislative de bază referitoare la definirea actelor de identitate,  prima eliberare şi valabilitatea acestora, astfel cum este stabilit prin Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Continuăm seria articolelor dedicate acestui subiect cu informaţii despre datele înscrise în actele de identitate şi cazurile în care se eliberează noi documente.

Cartea de identitate

Datele cu caracter personal înscrise în cartea de identitate sunt:

 • numele şi prenumele titularului;
 • sexul;
 • cetăţenia titularului;
 • data şi locul naşterii titularului;
 • semnătura olografă a titularului;
 • imaginea facială a titularului;
 • codul numeric personal
 • adresa de domiciliu a titularului.

În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de identitate.

Cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

Datele cu caracter personal care se înscriu în cartea electronică de identitate sunt cele mai sus. În format electronic se înscriu:

 • datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
 • prenumele părinţilor titularului;
 • certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;
 • date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete;
 • datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de identitate sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor sau, după caz, părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal.

Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.

Verificarea identităţii titularului cărţii electronice de identitate se stabileşte prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în cartea electronică de identitate.

ATENŢIE! Orice modificări, adăugări sau menţiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise şi atrag nulitatea acestuia.Nulitatea se constată de către lucrătorii de poliţie sau de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, după caz. Poliţistul care constată una dintre situaţiile de mai sus este obligat să reţină actul de identitate şi să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările şi motivul reţinerii.

Eliberarea unui nou act de identitate

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

2. dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

3. în cazul schimbării domiciliului;

4. în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

5. în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

6. în cazul deteriorării actului de identitate;

7. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

8. când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

9. în cazul schimbării sexului;

10. în cazul anulării;

11. pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate în următoarele termene:

 • cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile;
 • în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la punctele 2-10 de mai sus;
 • oricând, în situaţia prevăzută la punctul 11.

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care:

 • au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;
 • solicitantul este titular al unei cărţi de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate.

ATENŢIE! În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Atunci când persoana nu deţine un astfel de document ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.

Citeşte şi:

1. Actele de identitate: definire, prima eliberare şi valabilitate

Ai nevoie de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here