În acest articol vă spunem care sunt actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă, în funcţie de categorii specifice de persoane, precum: lucrători permanenţi, lucrători sezonieri, sportivi, stagiari, lucrători transfrontalieri şi detaşaţi.

* Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii permanenţi

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii permanenţi, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original;

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociaţi, în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară sau la declararea stării de faliment;

c) scrisoarea prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta are deschis contul;

d) certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul îşi are sediul social, privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat;

e) adeverinţa eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul, cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale;

f) fişa postului, organigrama cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;

g) dovada publicării anunţului pentru ocuparea postului vacant într-un cotidian de largă circulaţie;

h) copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;

i) curriculum vitae al străinului, care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;

j) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

k) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

l) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului şi, după caz, copia permisului de şedere în România;

m) două fotografii tip 3/4 ale străinului.

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii permanenţi, angajatorul persoană fizică va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată, însoţită de documentele prevăzute mai sus lit. d)-m), precum şi de următoarele documente:

– copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităţi ori profesii independente;

– dovada că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

– cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Pot fi încadraţi în baza autorizaţiei de muncă pentru lucrători permanenţi străinii a căror perioadă de detaşare încetează, în baza dreptului de şedere pentru alte scopuri, la angajatorul la care a fost detaşat. Pentru eliberarea autorizaţiei de muncă este necesară prezentarea documentelor prevăzute mai sus la lit. a)-d), f) şi i)-m).

* Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii sezonieri

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii sezonieri, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de documentele prevăzute mai sus la lit. a)-e), i), l) şi m), precum şi de:

– copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă, tradus şi legalizat în condiţiile legii;

– copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii.

Pentru obţinerea autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii sezonieri, angajatorul persoană fizică va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată, însoţită de documentele prevăzute mai sus la lit. d), e, i), l) şi m), precum şi de:

– copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă, tradus şi legalizat în condiţiile legii;

– copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

– copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităţi ori profesii independente;

– dovezi că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

– cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

* Autorizaţia de muncă nominală

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă nominală, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de documentele prevăzute mai sus la lit. b)-d), i), l) şi m).

Pentru obţinerea autorizaţiei de muncă nominale, angajatorul persoană fizică va depune Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată, însoţită de documentele prevăzute mai sus la lit. d), i), l) şi m), precum şi de:

– copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităţi ori profesii independente;

– dovezi că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

– cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

* Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii stagiari

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii stagiari, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de documentele prevăzute la lit. a)-e) şi j)-m).

* Autorizaţia de muncă pentru sportivi

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru sportivi, angajatorul persoană juridică din România va depune a Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de documentele prevăzute la lit. a)-d), i), l) şi m).

* Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii transfrontalieri

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrători transfrontalieri, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de documentele prevăzute mai sus la lit. a)-d) şi h)-m).

În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrători transfrontalieri, angajatorul persoană fizică va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată, însoţită de documentele prevăzute mai sus la lit. d) şi h)-m), precum şi de:

– copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităţi ori profesii independente.

– dovezi că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

– cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

* Autorizaţia de muncă pentru lucrători detaşaţi

Pentru obţinerea autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii detaşaţi, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată, însoţită de documentele prevăzute la lit. a), b), d) şi i), precum şi de:

– documentul de trecere a frontierei, valabil, al străinului, pe care este aplicată, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri, în original şi în copie;

– copia contractului individual de muncă, tradus şi legalizat;

– copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;

– după caz, copia contractului comercial de prestări de servicii, tradus şi legalizat;

– copia actului de studii necesar pentru detaşarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă, tradus şi legalizat;

– copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate;

– două fotografii 3/4 ale străinului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here