Viza constă în autorizaţia, materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei, care conferă titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori şederea temporară pentru o perioadă determinată.
Viza dă dreptul titularului de a intra pe teritoriul României numai în situaţia în care, în momentul prezentării acestuia în punctul de trecere a frontierei de stat, se constată de către organele Poliţiei de Frontieră Române că nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România.

Reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită, de regulă, fiecărui străin să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

Notă:
 Informaţii despre condiţiile privitoare la intrarea străinilor, motivele de nepermitere a intrării în România şi cererea de acordare a vizei găsiţi în prima parte. În partea a doua sunt informaţii despre viza de tranzit aeroportuar, viza de tranzit şi viza de scurtă şedere.

4. VIZA DE SCURTĂ ŞEDERE PE BAZĂ DE INVITAŢIE

În conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1743/2010, modificat prin Ordinul nr. 418/2013, cetăţenii următoarelor state pot obţine viza de scurtă şedere în România doar în baza unei invitaţii avizate în prealabil de către Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Oficiul Român pentru Imigrări:  
Afganistan  
Republica Algeriană Democratică şi Populară  
Republica Angola  
Republica Populară Bangladesh  
Republica Populară Chineză  
Republica Ciad  
Republica Democrată Congo  
Republica Populară Democrată Coreeană  
Republica Arabă Egipt  
Republica India  
Republica Indonezia  
Regatul Haşemit al Iordaniei  
Republica Islamică Iran  
Republica Irak   
Republica Libaneză  
Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă  
Republica Mali  
Regatul Maroc  
Republica Islamică Mauritania  
Republica Federală Nigeria  
Republica Islamică Pakistan  
Republica Arabă Siriană  
Somalia  
Autoritatea Palestiniană  
Republica Democratică Socialistă Sri Lanka  
Republica Sudan  
Sudanul de Sud  
Republica Tunisiană  
Republica Uzbekistan  
Republica Yemen  
Străinilor din statele aflate pe lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României, pentru care este stabilită procedura invitaţiei, posesori de paşapoarte simple, li se poate acorda viză de scurtă şedere cu una sau mai multe călătorii, dacă prezintă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare invitaţie scrisă din partea unei persoane fizice sau juridice, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, în următoarele scopuri:  
a) vizită – pot face invitaţii cetăţenii români sau străinii posesori ai unui permis de şedere valabil, cu prezentarea, după caz, a următoarelor documente:   
– cartea de identitate sau paşaportul pentru cetăţenii români, cartea de identitate sau paşaportul şi certificatul de înregistrare, cartea de rezidenţă sau cartea de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi pentru membrii de familie ai acestora şi paşaportul şi permisul de şedere pentru străini, în original şi în copie;  
– dovada asigurării condiţiilor de cazare;  
– dovada posibilităţilor de asigurare a întreţinerii străinului în cuantum de cel puţin 30 euro/zi pentru întreaga perioadă pentru care este invitat;  
– copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, aparţinând străinului invitat;  
– două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;  
b) turism – pot face invitaţii, nominal pentru fiecare străin invitat, societăţile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea următoarelor documente:  
– actele de înfiinţare ale persoanei juridice care face invitaţia;  
– certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, împuternicirea din partea societăţii comerciale pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia;  
– cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;  
– copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;  
– două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;  
c) afaceri – pot face invitaţii, de regulă, pentru 3 persoane simultan, societăţile comerciale cu sediul în România. În numele societăţilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, să reprezinte societatea comercială ori sunt deţinătoare ale majorităţii capitalului social. În acest caz este necesară prezentarea următoarelor documente:  
– actele de înfiinţare ale persoanei juridice care face invitaţia;  
– certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, împuternicirea din partea societăţii comerciale pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia;  
– cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;  
– copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;  
– două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;  
– dovada asigurării condiţiilor de cazare a străinului invitat pe perioada şederii în România.  
IMPORTANT
Costul formularelor se suportă de către persoanele fizice sau juridice care invită.  
Invitaţiile se completează în două exemplare şi se depun la sediul formaţiunilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea aprobării.  
Aprobarea este condiţionată de verificarea documentelor prezentate şi a evidenţelor Oficiului Român pentru Imigrări, în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea în România a străinilor în cauză şi, implicit, al prevenirii intrării în România a unor străini care nu prezintă suficiente garanţii că vor părăsi teritoriul la expirarea vizei.  
Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de 60 de zile de la data depunerii.  
În cazul aprobării, un exemplar al invitaţiei va fi înmânat persoanei care invită, în scopul transmiterii către străinul invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicită acordarea vizei române.  
Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 30 de zile de la aprobarea invitaţiei.  
Nu se aprobă o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei.  
Vizele se acordă cu un drept de şedere de până la 90 de zile, în funcţie de perioada pentru care străinul este invitat.  

EXCEPŢII DE LA PROCEDURA INVITAŢIEI

Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizelor, cu avizul prealabil al Oficiului Român pentru Imigrări, fără îndeplinirea condiţiilor procedurii pe bază de invitaţie, pentru următoarele categorii de străini:  
a) străinul minor al cărui părinte este beneficiar al statutului de refugiat sau are protecţie subsidiară ori se află în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;  
b) soţul/soţia şi părinţii străinului beneficiar al statutului de refugiat sau care are protecţie subsidiară ori care se află în posesia unui permis de şedere în
România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;  
c) străinul major al cărui părinte este cetăţean român;  
d) străinul, părinte al unui cetăţean român.  
Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizei, fără avizul Oficiului Român pentru Imigrări şi fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini:  
a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;  
b) străinii copii minori ai cetăţenilor români;  
c) străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen, fără ca valabilitatea vizei să depăşească valabilitatea permisului de şedere;  
d) străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în state pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen;  
e) străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în aceste state. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize;  
f) străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative, precum şi a societăţilor comerciale, care sunt înscrise pe listele contribuabililor la bugetul de stat, stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care îşi asumă, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare;  
g) străinii care urmează să vină în România în scop de vizită, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România;  
h) străinii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autorităţilor publice centrale ori a camerelor de comerţ străine;  
i) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea următoarelor instituţii din România: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asuma obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie transmisă în original;  
j) şoferii de TIR;  
k) personalităţile din diaspora românească şi descendenţii acestora.  
l) părinţii elevilor sau studenţilor străini, acceptaţi la studii în România, care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării unui document apostilat sau, după caz, supralegalizat, eliberat de autorităţile din statul de origine care să ateste legătura de rudenie.  

5. VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE

Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii, pentru următoarele scopuri:
  
– desfăşurarea de activităţi economice (simbol D/AE) – se acordă străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în condiţiile legii privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;  
Documente necesare: – dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, prevăzute de legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; – asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei; – certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.  
– desfăşurarea de activităţi profesionale (simbol D/AP) – se acordă străinilor care urmează să desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale care reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor respective;  
Viza se acordă dacă străinii:   

a) fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective;   
b) fac dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în România;   
c) prezintă dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei;   
d) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.  
– desfăşurarea de activităţi comerciale (simbolul D/AC) – străinilor care sunt sau urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale din România;  
Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie, în condiţiile prezentului articol.  
Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine se acordă dacă străinii prevăzuţi mai sus îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
a) prezintă un plan de afaceri care va cuprinde date referitoare la: identificarea firmei, obiectul de activitate al acesteia, obiectul şi valoarea investiţiei, numărul estimat de locuri noi de muncă şi etapele de creare a acestora, etapele derulării procesului de investiţie şi sumele aferente acestora, locaţia investiţiei, durata investiţiei şi amortizării acesteia, proiecţia activităţii financiare pe o perioadă de minimum 3 ani;  
b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al avizului, că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro, pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro, pentru străinii acţionari într-o societate pe acţiuni;  
c) vor realiza, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie potrivit planului de afaceri prevăzut la lit. a), aducând un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată şi de cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni;  
d) prin activitatea pe care o presupune investiţia propusă, aceasta va crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni.  
În cazul societăţilor cu 2 sau mai mulţi asociaţi ori acţionari, care solicită acordarea avizului, condiţiile de mai sus vor trebui analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, valoarea investiţiei ce urmează a fi realizată şi numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create majorându-se în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor de aviz. Străinii care au mai obţinut anterior un aviz din partea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine sau a Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine pot solicita eliberarea unui alt aviz, în următoarele situaţii:  
a) dovedesc imposibilitatea obiectivă de realizare a planului de afaceri anterior;  
b) dovedesc că au realizat planul de afaceri anterior. Solicitarea de viză va fi însoţită de următoarele documente:  
a) avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine;  
b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;  
c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;  
d) dovada asigurării condiţiilor de cazare.  
Cererea însoţită de documentele necesare se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României şi se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Român pentru Imigrări, pentru avizare conform competenţelor. Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de utilitate şi fezabilitate economică a investiţiei ce urmează a fi implementată de către cetăţeanul străin.
– angajare în muncă (simbolul D/AM) – se acordă străinilor care urmează să intre în România în vederea încadrării în muncă. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii civile în condiţiile legii;  
Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări în condiţiile legii, cu excepţia autorizaţiei de muncă pentru lucrători detaşaţi.  
Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:  
a) copia autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul prestrează muncă la persoane fizice sau juridice din România fără autorizaţie de muncă;  
b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;  
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă;  
d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.  
Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă şi următoarelor categorii de străini care pot fi încadraţi în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără autorizaţie de muncă:  
a) străinilor al căror acces fără autorizaţie de muncă pe piaţa muncii din România este stabilit în textul acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor la care România este parte;  
b) străinilor care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale sau în baza ordinului ministrului de resort;  
c) străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;  
d) străinilor care sunt numiţi şefi de filială, reprezentanţă sau de sucursală ai unei companii de pe teritoriul României care are sediul în străinătate, iar la data solicitării nu sunt asociaţi, acţionari sau administratori la o persoană juridică română. Străinii pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără autorizaţie de muncă în condiţiile în care obţin şi avizul de la Oficiul Român pentru Imigrări.  
Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei de muncă. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului.  
– detaşare (simbol D/DT) – se acordă străinilor calificaţi, angajaţi ai unei persoane juridice străine, care pot să desfăşoare activităţi pe teritoriul României, în următoarele situaţii: sunt detaşaţi pe teritoriul României în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România, sunt detaşaţi la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi situate pe teritoriul României;
Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă pentru lucrători detaşaţi, eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii.  
Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă şi străinilor angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, posesori ai unui permis de şedere din acel stat, care pot fi încadraţi în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără autorizaţie de muncă.  
Pentru străinii prevăzuţi mai sus este necesară şi obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări.  
Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:  
a) copia autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări în termen de 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei de muncă.  
b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;  
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă;  
d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei de muncă.  
Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei de muncă. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări.  
– studii (simbol D/SD) – se acordă străinilor care urmează să intre în România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, după caz, ori pentru obţinerea unor titluri ştiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii;  
Viza de lungă şedere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student sau care participă la un program de schimb de elevi.  
Calitatea de student o au străinii acceptaţi la studii de către o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.  
Documente necesare:
a) în cazul studenţilor:  

(i)
dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi;  
(ii) dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii;  
(iii) dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe ţară lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;  
(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;   
(v) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;  
(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;  

b)
în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi:  
(i) dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi;  
(ii) dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;  
(iii) dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere şi eventualele costuri privind îndepărtarea;  
(iv) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;  
(v) dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România;  
(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor. Străinii bursieri ai statului român nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la lit. a) pct. (ii) şi (iii), iar cei de origine română nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la lit. a) pct. (iii).  
Străinii care participă la un program de schimb de elevi trebuie să aibă vârsta cuprinsă, de regulă, între 7 şi 19 ani.  
Viza de lungă durată pentru studii se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza documentelor internaţionale la care România este parte.  
– reîntregirea familiei (simbol D/VF) – se acordă străinilor care urmează să intre în România în scopul redobândirii unităţii familiale;  
Cererea de reîntregire a familiei:  
Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a UE, al unui permis de şedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:  
a) soţ/soţie;  
b) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;  
c) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;  
d) copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.  
Oficiul Român pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:  

a)
rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;  
b) copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale. 
Minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru:  
a) rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal; ori  
b) atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia. Sponsorii, titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.  
* Termenul de sponsor este atribuit străinului posesor al unui permis de şedere sau al unei Cărţi albastre a Uniunii Europene eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări, care solicită reîntregirea familiei sau ai cărui membri de familie solicită reîntregirea familiei cu acesta.
Cererea-tip se depune la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări pe a cărei rază solicitantul locuieşte în mod legal şi va fi însoţită de următoarele documente (art. 46 alin. 7):  
a) certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada legăturii de rudenie;  
b) declaraţia solicitantului, în formă autentică, din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu acesta;  
c) copia documentului care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României;  
d) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pentru o locuinţă considerată normală pentru o familie similară în România;  
e) dovada mijloacelor de întreţinere;  
f) dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului;  
g) declaraţia scrisă a persoanei care deţine împreună cu sponsorul custodia comună a copilului minor pentru care se solicită reîntregirea familiei, din care să rezulte consimţământul ca acesta să locuiască împreună cu sponsorul pe teritoriul României;  
h) copia documentului de călătorie al membrului de familie pentru care se solicită reîntregirea familiei.  
În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei ori legătura de rudenie, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita şi alte dovezi pentru stabilirea acestora.  
Cererea se aprobă în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii (art. 46 alin. 9):  
a) să nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;  
b) solicitantul să deţină un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România;  
c) solicitantul să posede mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie.  
d) persoana pentru care se solicită reîntregirea familiei posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, acceptat de statul român, nu este inclusă în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili şi nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică.  
Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, care solicită reîntregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevăzute la alin. (7) lit. d)-f) şi nici îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (9) lit. b) şi c).  
Cererea va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii.  
Aprobarea cererii se comunică în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 60 de zile de la data emiterii, odată cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.  
În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate străinului în scris.  
Solicitarea şi eliberarea vizei pentru reîntregirea familiei:  
Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul.  
Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:  
a) comunicarea Oficiului Român pentru Imigrări;  
b) dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei;  
c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă a străinului.  
Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:  
a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;  
b) străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;  
c) copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/soţiei sau a partenerului;  
d) rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia.  
e) străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;  
f) străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.  
Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la lit. a)-e) va fi însoţită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii ori, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.  
Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la lit. f) va fi însoţită de documente care să ateste că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.  
Adopţia trebuie să fie dispusă printr-o decizie a unei autorităţi române competente, în condiţiile legii, sau printr-o decizie a unei autorităţi a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul României.  
Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.  
– activităţi religioase (simbol D/AR) – se acordă străinilor care urmează să intre în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora;  
Viza de lungă şedere pentru activităţi religioase se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în următoarele condiţii:  
a) existenţa avizului Secretariatului de Stat pentru Culte. Avizul se acordă străinilor care desfăşoară activităţi similare în ţara de origine sau de reşedinţă;  
b) dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România;  
c) dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia naţională;  
d) dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;  
e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine a străinului.  
– activităţi de cercetare ştiinţifică (simbol D/CS) – se acordă străinilor care urmează să intre în România pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică;
Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Oficiului Român pentru Imigrări.  
Avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:  
a) unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii;  
b) să existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetătorul care a fost acceptat să desfăşoare activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică.  
Forma şi condiţiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  
Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:  
a) acordul de primire avizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică;  
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă;  
c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei.  
– viza diplomatică şi viza de serviciu (simbol DS);
Viza diplomatică şi viza de serviciu permit intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, de lungă durată, străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează să îndeplinească o funcţie oficială ca membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenţă în România.  
Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimiţător sau a unei reprezentanţe diplomatice ori consulare a acestuia, precum şi membrilor de familie, împreună cu care titularul locuieşte, şi sunt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu înţelegerile bilaterale la care România este parte.  
– alte scopuri (simbol D/AS).  
Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, următoarelor categorii de străini:  
* Celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:  
(i) au calitatea de administrator;  
(ii) la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;  
(iii) la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;  
(iv) societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro;  
* Celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
(i) au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi;  
(ii) dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;  
(iii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor.  
* Celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:  
(i) au încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită în continuare organizaţie-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru;  
(ii) organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea;  
(iii) au vârsta de peste 14 ani inclusiv;  
(iv) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor;  
* Celor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare;  
* Celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.  
Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă dacă străinii:  
a) prezintă dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;  
b) prezintă dovada asigurării condiţiilor de cazare;  
c) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine.  
Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere.

Notă:
 Pentru mai multe informaţii legate de viza de şedere pe teritoriul României, a se vedea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

54 COMENTARII

 1. buna ziua .eu am facut o invitatie unui prieten de nationalitate indiana pe nume GOHEL RAJESHKUMAR DAHYABHAI .pentru 90 de zile in data de 24/02/2015 la SERVICIUL PENTRU IMIGRARI cu toate actele necesare .in data de 21/04/2015 iau la cunostinta ca aceasta invitatie a fost respinsa ,intrucat strainul invitat nu prezinta suficiente garantii ca va parasi Romania .La primirea cererii respinse am notat ca era data de 13 /02/2015 nu era data de drept si de fapt mai sus mentionata ,Va rog sa ami spuneti cum sa facut aceasta greseala de data .SI daca pot sa repet din nou cererea de invitatie.prietenului meu indian ,.VA aduc la cunostinta ca cetateanul indian cunoaste si respecta legea si regulile tarii noastre ,respecta perioada de sedere , Va rog sa ma ajutati cu un raspun valid si ce as mai putea face pentru obtinerea vizei …VA rog sa luati in consideratie cele scrise de mine mai sus ……Va multumesc …… CU TOT RESPECTUL

 2. Buna ziua , eu vreau sa fac o chemare la un cetatean din tunisia ,cum trebue sa procedez ,si daca pot sa ma casatoresc cu el in romania , va multumesc

 3. Eu sunt cetatea roman dar muncesc si locuiesc momentan in Germania ,vreau sa merg in concediu in Romania impreuna cu prietenul meu care este de origine din Nigeria ,El locuieste de asemenea in Germania de 11 ani si are contract de munca nelimitat .El are in pasaport stampila pentru Umbefrist in Germania ,As dori sa ma ajutati sa aflu daca el are nevoie de viza pentru Romania sau un nr de telefon unde sa pot suna .Va multumesc

 4. Prietena mea din Rusia avand pasaport si viza de turist ,pentru a vizita Romania i se cere 3000eur sa arate la trecere si nu dispune de acesti bani.Avand pasaport si viza de turist cum ma poate vizita in Romania cu scop de casatorie?

 5. sant nascut an romania am plecat din tara an anul1974.locuiesc an israel si doresc sa primesc pasaport roman .unde trebuie sa apelez?si ce documente pentru primirea pasaportului multumesc mult si astept raspuns .

 6. Nora mea,casatorita in Romania(primaria sector1) cu fiul meu din 2010 ,are permis de sedere temporara ( pentru 5 ani) care expira pe 09.12.2015.Am fost in Str. N.Iorga din Bucuresti si am solicitat permisul pe 10 ani. Raspunsul a fost ca trebuie sa fac din nou permis temporar(pe 5 ani) deoarece cel pe 10 ani dureaza 6 luni. precizez ca au 2 copii(3ani,respectiv 10 luni.Ce sa fac?

 7. Buna ziua,
  Urmeaza sa ma casatoresc cu un cetatean turc dar noi locuim in Maroc. As vrea sa stiu daca va putea obtine un permis de sedere sau mai precis, ce solutii ar fi ca el sa ma poata insoti in calatoriile in Europa fara a cere viza Schengen de fiecare data?

  • Buna ziua soțul meu este din Iran as dori va rog sa îmi ziceți dacă prin căsătorie poate aplica pentru pașaport românesc dat fiind faptul ca are viza permanenta in Anglia Mulțimesc

  • Trebuie sa ii faci invitatie !
   daca nu are permis de sedere in vreo tara schengen , ai ceva acte de completat
   invitatie notariala 62 lei , dovata bilet de dus intors, proprietate sau chirie sa arati ca o gazduiesti sau 50E / zi , minim 500 E , si in decurs de 60 de zile primesti raspunsul !

 8. Buna seara! Vreau sa fac o invitatie in romania tatalui fetitei mele care este arab cetatean marocan va rog sami spuneti ce trebuie sa fac si unde trebuie sa merg pt a depune actele..va multumesc!

 9. Buna ziua,
  O persoana din Rusia vrea sa vina la mine in vizita Are viza pentru intrare in spatiul SCHENGEN.dar i se cer 3000 euro sa ii aiba la ea la plecare din Rusia Exista alta modalitate de aveni in Romania pe baza de invitatie Multumesc

   • Salut Dan,am un prieten care a facut cunostinta cu o rusoaica caruia i-au trebuit tot 3000 euro.Ea a spus ca are 1500 euro dar ii mai trebuiau 1500. Vreau sa te intreb daca in cazul tau acea persoana ai mai intalnit-o sau ti-a tras teapa.

    Si inca ceva: pe ea cum o chema ? ( rusoaica care a vorbit cu prietenul meu o cheama Marina Bateeva)

 10. am o prietena in Rusia si spune ca trebiue sa-i trimit bani pentru bilet de avion dus-intors.trebuie sa si-l procure ea si sa-l prezinte la ambasada in original.ce-i cu bullshetaria asta.nu pot sa i-l cumpar eu si ea sa mearga doar pt.chek-in?

 11. Eu sunt cetateana austriaca parinti mei sunt din romania si traim in austria. Prietenul meu studiaza in austria si este cetatean kosovar. El a o viza de student in austria. Vrem sa mergem cu mama in vizita la bunica. Ce ii trebuie? O chemare scrisa de la notar ia facut bunica deja. La ambasada romaneasca din viena nu au putut sa imi deie informatii pentru ca nu stiu cum sunt legiile ptr cetateni straini. Ei doar dau informatii la cetateni romani. Doamna a mai si vorbit foarte urat cu mine. Dar na cred ca avea un chef foarte mare de lucru. In fine, vreau doar sa stiu ce ii trebuie lu prietenul meu care este cetatean kosovar cu viza de student in austria casa poata sa vina in vizita cu noi la bunica. Mersi mult. Scuzati de greseli gramaticale etc.

 12. Bună am un prieten marocan este casatorit cu o romanca a plecat din România în Maroc pentru înmormântare tatălui sau unde sia pierdut actele care le avea sa poată veni dinou în romania …Ce poate face sa le recupereze…

 13. Buna ziua,
  Am o prietena in Filipine si doresc sa o aduc sa viziteze Romania . Puteti ,va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa procedez ?
  Multumesc anticipat !

 14. Buna ziua .as dori sa știu dacă o persoana din Armenia vine in Romania ce acte trebuie sa aibă și ce bani trebuie sa aibă la ea la controlul vamal .pt că am nelămuriri in privința banilor

 15. Buna seara . Sunt cetatean Roman m am casatorit in China cu o Chinezoaica si vreau sa ne stabilim in Romania ce trebuie sa facem ! Ce acte avem nevoie ! Ce trebuie sa facem , care sunt pasi !

 16. Bună Eu cu Prietenul meu ne.am cunoscut in urma cu 2ani de zile De Naționalitate Turca el are acte in italia buletin italian (nu cetățenie)Pasaport si Buletin Turc..Vrem sa venim in Romania sa ne casatorim..Ii trebuie viza de sedere pnt a Ne Casatori??Cum sa procedez?Poate intra in Romania Fara viza??Poate sa ma ajute cineva

 17. vin si eu cu o intrebare , poate ma ajuta cineva…..Sunt cetateanca a REPUBLICII MOLDOVA si mam casatorit cu un cetatean romin la noi in MOLDOVA si nu pot sa intru in ROMINIA fiindca imi cer permis de sedere(viza),ai nostri dela kisinau miau spus ca daca am certificatul de casatorie pot intra in rominia, si ca nu am nevoie de viza. Ajutatima va rog sa am un raspuns

 18. Bună ziua, as dori sa va întreb cum pot sa vin cu prietenul meu african în România. El este din Africa de Sud și amândoi stam acum în Malaezia, aici are viza permanenta. Viza de turist de poate face de mai multe ori? Pentru ca nu vrem sa venim doar o singura data. Va mulțumesc!

 19. Ce putem face cu rusii care vin in Romania (Iasi) pentru a comite criminalitati informatice? Am un asemenea caz in bloc, ascuns/gazduit de niste vecini romani, complici la spionaj, de prin luna septembrie..

 20. Buna siara prietena mia este din Brazilia
  Si asi dori sa stiu daca are nevoie de invitatie pentru a veni in vizia la mine in România sau de alte acte pentru a veni ia mia zis ca nu stie daca in Lisabona osa o lase sa triaca asi dori daca ma puteti ajuta cu un raspun va multumesc

 21. buna ziua eu sunt casatorita cu un algerian din algeria soțul meu vrea sa calatoreasca cu mine an romania ce acte âi trebuie piate calatori fara viza doar cu pasaportul

 22. Buna ziua, prietenul meu este din India, suntem impreuna de 2 ani si asi vrea sa il aduc in Romania sa ma casatoresc cu el. El nu a mai fost niciodată in Romania, dar a lucrat 2 ani in armata in Afghanistan, cum trebuie sa procedez, ce trebuie sa fac ca sa-l pot aduce in Romania?

 23. Buna ziua ! Am un prieten din Afganistan ,el acum este in Italia ,vreau sa îl aduc in România ! Ajuta ți ma cu niște răspunsuri ,ce acte ii trebuie ? Cum se procedează ,cum este mai simplu ? Va mulțumesc

 24. Bună ziua,aș dori să știu ce acte mi-ar trebui pentru a o aduce în România pe prietena mea din Filipine,în scopul căsătoriei,menționez că eu sunt divorțat iar ea nu a fost niciodată căsătorită,este de profesie avocat ,și în afara de un frate care locuiește în America nu mai are pe nimeni întrucât părinții sunt decedați

 25. Bună ziua!
  Am un prieten din Irak vrea sa deschidă in România o afacere în comerț mai exact un magazin de produse specifice lor…îmi puteți spune care sunt pași ce trebuie sa ii urmam sa ii facem invitația sa poată deschide aici afacerea?
  Mulțumesc!

 26. Bună ziua vă rog din suflet să mă ajutați să-mi aduc logodnica mea din Republica Filipine, Mă cunosc de 14 luni cu Logodnica mea Din filipine Mari .Și săi fac invitație Pentru a de pune actele de căsătorie, iar eu mă numesc Constantin, fin România județ piatra neamț!! Vă mulțumesc anticipat cu Respect!!!

 27. Buna…pt o invitație din Republica Yemen , ce trebuie sa fac? Unde trebuie sa ma duc dacă ea este deja in Turcia și are permis acolo pentru un an!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here