17 August, 2017

Acordarea pensiei prin procură specială

Potrivit art. 103 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 (publicată în Monitorul oficial nr. 852/2010, cu modificările şi completările ulterioare), pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

Semnalăm, în acest sens, un recent Ordin emis de preşedintele Casei Naţionale de Pensii cu privire la procura specială utilizată în sistemul public de pensii.

Ordinul nr. 214/2012 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 401 din 15 iunie a.c.

● Înainte de ne referi la acest ordin, să amintim că Norma de aplicare a legii (aprobată prin H.G. nr. 257/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 214/2011) prevede că procura specială la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementărilor legale în materie. Procura specială care nu este emisă în limba română şi, după caz, apostila vor fi traduse şi legalizate. Procura specială este valabilă 18 luni.

Ordinul nr. 214/2012 prevede condiţiile în care se emite această procură. Astfel, sunt prevăzute condiţiile în care se autentifică procura specială, respectiv:

- de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cazul cetăţenilor români sau străini stabiliţi în străinătate, în în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun;

- de către notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini;

- de către notarii publici dintr-o altă ţară în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, în cazul cetăţenilor români şi străini stabiliţi în străinătate. În acest caz procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului din care emană documentul;

- de către notarii publici dintr-o ţară, în condiţiile prevăzute în tratatele sau convenţiile de asistenţă juridică bilaterală la care România este parte.

● Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:

- numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum şi numărul şi seria actului menţionat;

- numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum şi numărul şi seria actului menţionat;

- obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente şi restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original, precum şi a taloanelor de plată a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimaţiei de transport etc.;

- precizarea că mandatarul are toate obligaţiile ce îi revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, intervenită în situaţia titularului, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află.

● Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi apostila (când este cazul) trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română.

Aşa cum se arată şi în Norma de aplicare, procura specială este valabilă o perioadă de maximum 18 luni de la data autentificării.

Acelaşi articol de referinţă – 103 din lege – prevede, în alineatul următor că cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.

În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de ultimul loc în care au fost asigurate în România, respectiv la casa de pensii sectorială competentă.

Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2) sau (3), poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.

Pentru cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu