OBLIGATIVITATEA OBŢINERII LICENŢEI DE TURISM

Capacitatea unei agenţii de turism de a efectua servicii de calitate şi în condiţii de siguranţă pentru turişti se atestă prin licenţa de turism.
Potrivit art. 28 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de turism în Romania, cu modificările ulterioare, în scopul protecţiei turiştilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism autorizaţi de Ministerul Turismului, posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz.
De asemenea, conform art. 10 din H.G. nr. 1267/2010, pe teritoriul României, operatorii economici pot desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comerţul electronic, numai în baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului.
În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European îşi pot desfăşura activitatea specifică agenţiilor de turism în baza autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând instituţia publică responsabilă în domeniul turismului privind desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României.
LICENŢA DE TURISM reprezintă documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori finali.
ANEXA LICENŢEI DE TURISM reprezintă documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/ consumatori finali, prin filiale/ sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică.
Obligaţia intrării în posesie a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism în format original revine exclusiv operatorului economic titular şi se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:  
a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;  
b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.
Licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se eliberează la solicitarea operatorului economic, în baza documentaţiei complete.
Licenţa de turism se eliberează de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, pe baza cererii şi a declaraţiei standardizate date pe propria răspundere a operatorului economic însoţite de documentaţia completă.

DOCUMENTE NECESARE

Eliberare licenţă de turism – Operatorul economic solicită instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenţei de turism înainte de începerea desfăşurării activităţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcţie de tipul agenţiei de turism) în baza unei documentaţii cu următorul conţinut:
a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;  
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;  
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;
e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solicitant – persoană juridică, precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţită de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism.

Eliberare a anexei licenţei de turism – În vederea eliberării anexei licenţei de turism pentru filiala/ sucursala/ reprezentanţa/ sediul secundar al acesteia, operatorul economic depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:
a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism;  
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;  
e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a filialei agenţiei de turism;  
f) copia licenţei de turism.

Documente necesare în cazul schimbării sediului, titularului, denumirii sau tipului de agenţie:

– la schimbarea sediului agenţiei de turism sau schimbare sediu pentru filiala/ sucursala/ reprezentanţa/ sediul secundar al acesteia:
În vederea eliberării licenţei de turism sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/ sucursala/ sediul secundar/ reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării sediului, operatorul economic transmite instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:  
a) cerere de modificare a sediului agenţiei de turism în cauză, cu menţiunea adresei noului sediu sau punct de lucru;
b) licenţa de turism sau, după caz, anexa licenţei de turism – în original;  
c) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la noul sediu sau punct de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;  
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;
e) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

– schimbare denumirii agenţiei de turism:
În vederea eliberării licenţei de turism şi, după caz, a anexei licenţei de turism pentru filiala/ sucursala/ sediul secundar/ reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării denumirii agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere de modificare a denumirii agenţiei de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;  
b) licenţa de turism şi, după caz, anexa/anexele licenţei de turism – în original;  
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

– la schimbarea titularului licenţei de turism:
În cazul schimbării operatorului economic, titular al licenţei de turism, care desfăşoară activităţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcţie de tipul agenţiei de turism), documentaţia va cuprinde:  
a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenţei de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. Declaraţia se completează şi pentru fiecare filială/ sucursală/ sediu secundar/ reprezentanţă, în cazul în care acestea există;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;  
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, emisă noului titular;  
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;  
e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solicitant – persoană juridică, precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;  
f) licenţa de turism şi, după caz, anexa/anexele licenţei de turism – în original, emise anterior;  
g) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism.

– la schimbare tipului agenţiei de turism:
În vederea eliberării licenţei de turism şi după caz a anexei licenţei de turism pentru filiala/ sucursala/ sediul secundar/ reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării tipului agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:  
a) cerere de modificare a tipului agenţiei de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;  
b) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism – în original;  
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

ANALIZA DOCUMENTELOR, POSIBILITATEA SOLICITĂRII UNOR DOCUMENTE SUPLIMENTARE ŞI TERMENUL DE EMITERE A LICENŢEI

Documentaţia depusă de solicitant este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.  
În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei. Dacă, în termen de şase luni de la data emiterii notificării, documentaţia nu este completată, aceasta se clasează.  
La documentaţia întocmită, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic şi alte documente suplimentare justificative.
În baza documentaţiei complete, licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se emite de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Eliberarea unui duplicat licenţă de turism/anexă a licenţei de turism
În vederea eliberării unui duplicat al licenţei de turism/anexei licenţei de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:  
a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenţei de turism/anexei licenţei de turism;  
b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii licenţei de turism/anexei licenţei de turism, declarată nulă.

Retragerea licenţei de turism
Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcţionare pentru agenţiile de turism, precum şi respectarea tuturor celorlalte condiţii şi prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor şi pachetelor de servicii turistice. Nerespectarea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor din hotărâre sau a altor acte normative în vigoare şi cu retragerea licenţei de turism, după caz.
În perioada în care licenţa de turism este retrasă se interzic:  
a) desfăşurarea activităţilor specifice agenţiilor de turism;
b) încasarea de venituri din exploatarea agenţiei de turism.  
Licenţa de turism şi anexa la aceasta se retrag de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în următoarele situaţii:  
a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare;  
Operatorul economic căruia i-a fost retrasă licenţa ca urmare a ofertartării, comercializării serviciilor ori pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare nu poate desfăşura activităţi specifice agenţiilor de turism. Măsura se aplică inclusiv punctelor de lucru care aparţin agenţiei de turism, în cazul în care acestea există.
b) transmiterea de către titular a licenţei şi/sau anexei la aceasta în scopul utilizării de către alt operator economic.
Agentul de turism a cărui licenţă de turism a fost retrasă ca urmare a trimiterii acesteia în scopul utilizării de către un alt operator economic nu mai poate desfăşura activitate de turism prin agenţia de turism şi/sau prin sediile secundare/reprezentanţele acesteia timp de doi ani de la data retragerii.  
Operatorul economic poate solicita reluarea activităţii, după expirarea termenului de doi ani, solicitând o nouă licenţă prin depunerea la sediul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului a documentaţiei necesare.
În situaţia în care la verificările efectuate de reprezentanţii instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului se constată că agenţia de turism nu mai funcţionează la sediul pentru care s-a emis licenţă de turism sau anexă a licenţei de turism, iar operatorul economic în cauză nu a solicitat încetarea definitivă a activităţii la sediul respectiv, licenţa de turism/anexa licenţei de turism se retrage din oficiu, după 15 zile de la notificarea transmisă prin scrisoare recomandată operatorului economic.  
În situaţia în care au fost remediate deficienţele pentru care licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta au fost retrase, operatorul economic va solicita reluarea activităţii printr-o cerere scrisă adresată administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta se va face după ce personalul cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficienţelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.  

Radiere licenţă de turism şi/sau anexă licenţă de turism
În cazul încetării definitive a activităţii în agenţia de turism şi/sau în filiala/ sucursala/ reprezentanţa/ sediul secundar al acesteia, operatorul economic va solicita radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism cu minimum 30 de zile înainte de încetarea definitivă a activităţii. În acest scop, va depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentaţie:
a) cerere privind radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism;  
b) licenţa de turism şi, respectiv, anexa licenţei de turism, în original.
* Notă: Pentru detalii suplimentare, a se vedea Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism (elaborate în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare).
––––––––––(P)––––––––––
Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S
Foto articol: StockVault.net

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here