Din pachetul de legi privind achiziţiile publice, prezentăm Legea nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 391/2016.

Avem, deci, o reglementare specifică, faţă de vechiul act normativ general, reprezentat de OUG nr. 34/2006, care a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a pachetului de legi privind achiziţile publice.

Legea privind achiziţiile sectoriale urmăreşte reglementarea separată a achiziţiilor sectoriale, pentru a evita pe viitor orice interpretări şi dificultăţi în aplicarea cadrului legal de către entităţile contractante ce desfăşoară activităţi relevante.

Noua reglementare are în vedere aplicarea în unele cazuri a unor reguli mai restrictive exclusiv autorităţilor contractante, restul entităţilor contractante (întreprinderi publice sau companii private care beneficiază de un drept special sau exclusiv) dispunând de libertate în stabilirea anumitor reguli, cu respectarea însă a principiilor instituite de legislaţia europeană.

Procedura simplificată

Prin normele metodologice de aplicare a legii (care trebuie elaborate în termen de 60 de zile de la publicarea legii) va fi reglementată procedura simplificată pentru atribuirea contractelor a căror valoare este mai mică decât pragurile reglementate de Directiva 25/2014 exclusiv pentru autorităţile contractante, restul entităţilor contractante (întreprinderi publice sau companii private care beneficiază de un drept special sau exclusiv) dispunând de libertate în alegerea acestor proceduri simplificate.

Pragurile valorice

 Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplică în cazul contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

  • 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
  • 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;
  • 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa la lege.

Activităţile relevante

Sunt reglementate activităţile relevante ce intră în domeniul de aplicare, respectiv: gaze şi energie termică, energie electrică, apă, servicii de transport, porturi şi aeroporturi, servicii poştale (faţă de OUG nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de poştă electronică, serviciile financiar-poştale, serviciile filatelice şi serviciile logistice) şi extracţia de petrol şi gaze naturale şi prospectarea şi extracţia de cărbune sau alţi combustibili solizi (faţă de OUG nr. 34/2006, nu este inclusă exploatarea petrolului şi a gazelor naturale).

Legea stabileşte că entităţile contractante ce desfăşoară activităţi relevante sunt autorităţile contractante, întreprinderile publice şi companiile private care funcţionează în baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competentă.

Drepturile speciale sau exclusive

Sunt definite ca fiind drepturile ce rezultă din orice formă de autorizare acordată conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect limitarea exercitării unei activităţi la unul sau mai mulţi operatori economici şi care afectează substanţial capacitatea altor operatori economici de a desfăşura o astfel de activitate; în situaţia în care companiilor private li s-au acordat drepturi ce au acelaşi afect ce drepturile exclusive sau speciale prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată şi în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, respectivele companii private nu sunt considerate entităţi contractante.

Conflictul de interese

Prevederile legii au în vedere exclusiv autorităţile contractante, nu şi întreprinderile publice sau companiile private; astfel, reglementarea lasă posibilitatea companiilor private şi întreprinderilor publice de a decide la nivel intern care sunt regulile aplicabile în ceea ce priveşte prevenirea, identificarea şi remedierea în mod eficace a conflictelor de interese apărute în desfăşurarea procedurilor de atribuire. Ofertantul aflat într-o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese poate prezenta autorităţilor contractante dovezi în sensul că aceasta nu există în mod concret.

Parteneriatul pentru inovare

Este reglementată o nouă procedură de atribuire, respectiv parteneriatul pentru inovare, utilizată de entitatea contractantă atunci când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment, utilizându-se în mod exclusiv criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ.

Negocierea contractelor

Entităţile contractante sunt încurajate să negocieze cu operatorii economici termenii contractuali, având posibilitatea de a realiza achiziţii sectoriale care să corespundă nevoilor lor;

Este reglementat un regim special de achiziţionare a serviciilor sociale şi a altor categorii de servicii specifice enumerate limitativ în anexa la lege;

Oferta cea mai avantajoasă

Legea prevede că entitatea contractantă atribuie contractul sectorial ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, identificarea realizându-se pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”, „costul cel mai scăzut” sau „cel mai bun raport calitate-preţ”, astfel încât entităţile contractante sunt încurajate să ia în considerare şi alţi factori, iar nu exclusiv preţul. În cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale şi care prezintă un grad de complexitate ridicat nu se utilizează criteriul “preţul cel mai scăzut” ci doar criteriul “cel mai bun raport calitate-preţ”.

Achiziţii centralizate

Prin hotărâre de guvern se va realiza înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate de către autorităţile contractante, restul entităţilor contractante având posibilitatea de a organiza activităţi de achiziţii centralizate după reguli proprii.

Acordul-cadru

În ceea ce priveşte acordul-cadru, sunt stabilite numai reguli de principiu, durata fiind de 8 ani.

Documentul unic european în format electronic

Este reglementată posibilitatea ca în vederea participării la o procedură de atribuire ofertanţii să depună iniţial un document unic european în format electronic (DUAE), urmând ca numai ofertantului clasat pe primul loc să îi fie solicitate documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor cuprinse în DUAE.

Cercetarea de piaţă, prealabilă

Se prevede posibilitatea ca entităţile contractante să se consulte în mod transparent şi util cu piaţa în vederea obţinerii unui răspuns cu privire la evoluţiile cu caracter tehnic şi financiar din domeniul achiziţiei sectoriale pentru care se intenţionează aplicarea unei proceduri publice competitive şi transparente

Criteriile de calificare şi selecţie

Criteriile sunt reglementate exclusiv pentru autorităţile contractante, iar restul entităţilor contractante (altele decât autorităţile contractante) pot stabili la nivel intern norme şi criterii obiective pentru selectarea ofertanţilor sau a candidaţilor;

Regimul subcontractanţilor

Legea reglementează posibilitatea ca o entitate contractantă să efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, la solicitarea subcontractanţilor respectivi. De asemenea, este prevăzută posibilitatea de a înlocui subcontractanţii propuşi, în cazul în care entitatea contractantă se constată existenţa vreunui caz de excludere.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here