Ordonanța de urgență nr. 45/2018 modifică şi completează acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, în intenţia de a se putea trece la implementarea urgentă a unor proiecte de investiţii majore – aşa cum se arată în expunerea de motive a actului normative emis de Guvern.

Ordonanţa de urgenţă, publicată în Monitorul oficial nr. 459/2018, modifică şi completează: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

Reţinem câteva direcţii generale, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Domeniu de aplicare – Praguri

• Legea se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care una dintre condiţii – care a fost acum modificată – este aceea ca valoarea estimată, fără TVA, a contractului să fie egală sau mai mare decât pragul de 994.942 lei, prag prevăzut pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora. Pragul prevăzut anterior (în 2017) era de 929.089 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de autoritățile contractante locale, precum și de cele aflate în subordinea acestora;

• Autoritatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări;

b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii;

c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;

d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la lege.

• Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei (anterior 132.519 lei), respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei (441.730 lei pragul anterior). 

Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

Pe cale de excepție, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziției de lucrări;

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare ori serviciile avute în vedere. 

Activităţi de achiziţie centralizată

• Înființarea de unități de achiziții centralizate și situațiile și condițiile în care autorități contractante achiziționează produse sau servicii de la unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate, precum și în care unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate atribuie contracte de achiziție publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorități contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative locale.

• Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, atribuie unei unități de achiziții centralizate un contract de achiziție publică de servicii având ca obiect furnizarea de activități de achiziție centralizate. 

Reguli aplicabile comunicărilor

Conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare, precum și cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții este confidențial până la publicarea raportului procedurii (anterior – momentul limită era deschiderea ofertelor, a solicitărilor…, precum şi a planurilor…). 

Procedurile de atribuire

• Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:

a) licitația deschisă;

b) licitația restrânsă;

c) negocierea competitivă;

d) dialogul competitiv;

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fără publicare prealabilă;

g) concursul de soluții;

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;

i) procedura simplificată.

• Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice este:

a) una din procedurile prevăzute la literele a)-g) de mai sus în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric de 3.376.500 lei, prag prevăzut pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice;

b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric de 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice. 

Negocierea fără publicare prealabilă

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii, între altele, ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 

Servicii sociale şi alte servicii specifice

Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la lege, și a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de 3.376.500 lei, sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, ținând-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale.

Ai nevoie de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here