Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri un proiect de OUG  privind completarea si modificarea unor acte normative privind achizițiile publice, care are ca obiectiv simplificarea, reducerea termenelor de derulare a procesului de achiziție publică, precum și accelerarea atribuirii contractelor de achiziție publică.

Mai exact proiectul propune modificarea legii achizițiilor publice nr. 98/2016 dar şi  Legea achizițiilor sectoriale nr. 99/2016, Legea concesiunilor de lucrări și a concesiunilor de servicii nr. 100/2016 şi Legea remediilor și căilor de atac privind aceste contracte de achiziții și concesiuni nr. 101/2016.

De asemenea, în nota de fundamentare se arată că motivarea principală pentru modificări este legată de perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv fondurile europene din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Astfel, a fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare. În practică, obținerea certificatelor fiscale s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare.

Alte modificări legislative importante vizează reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi: diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitației deschise și al licitației restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile), reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii și, respectiv, eliminarea posibilității de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.

O noutate o reprezintă introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătoarească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuților ce îi revin.

Totodată, prin prezenta Ordonanță au fost modificate prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac, fiind instituită obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță. Decizia în primă instanță este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. Această măsură vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și asigurarea derulării investițiilor în graficul estimat permițând semnarea contractului fără a mai aștepta o eventuală soluționare în instanță a plângerii/ recursului.

De asemenea, a fost clarificată situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, situație în care nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.

O altă prevedere se referă la limitarea reparației prejudiciului încercat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire.

Nu în ultimul rând, modificările legislative operate vizează și clarificarea unor aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de achziție publică, reglementate la nivelul OUG nr. 98/2017.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here