Guvenul a adoptat astăzi un proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şidescărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate. 

Procedura reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 34 din Codul muncii, astfel cum au fost modificate și completate conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Potrivit notei de fundamentare, având în vedere faptul că sistemul informatic REGES/REVISAL a fost proiectat şi dezvoltat în anul 2006 şi având în vedere evoluţia tehnologică din domeniul IT&C, a apărut absolut necesară reproiectarea şi retehnologizarea integrală a sistemului, acesta aflându-se la finalul ciclului de viață, fiind depășit din punct de vedere tehnologic.

Astfel, prin art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 s-a prevăzut expres faptul că transmiterea datelor în registru de către angajatori, astfel cum este reglementat de hotărârea anterior menționată, va fi posibil numai în condițiile achiziționării unui nou sistem informatic.

Pentru accesul online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidenţă a salariaţilor cu privire la activitatea desfășurată în baza CIM precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, după caz la:

a) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își
are sediul sau domiciliul;
b) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/șiau desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au
primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea
registrului;
c) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul
salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă
localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

Salariații/foștii salariați care dețin semnătura electronică calificată, în vederea
obținerii numelui de utilizator și a parolei se pot adresa prin email, utilizând această
semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă. Obținerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:

a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform
modelului din anexă;
b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru pentru cei care deţin semnătură electronică;
c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original,
sau duplicat de pe actul original.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către inspectoratele teritoriale de
muncă care gestionează accesul la informațiile din registrul general de evidență a
salariaților, se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulametul general privind protecţia datelor).

Accesul la propriile datele din registru, cu privire la activitatea desfășurată în
baza contractului/contractelor individual/e de muncă, se stabilește cu respectarea
prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii nr. 190/2018,
cu modificările și completările ulterioare și se limitează la vizualizarea, descărcarea și
tipărirea acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din
registru.

Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat
online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz,
semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfășurată, durata activității,
salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de
angajator.

Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite
salariaților/foștilor salariați accesul online la datele din registru, inspectoratele
teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora, un extras
din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.
www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here