Pornind de la dispoziţii conţinute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă propunem câteva hotărâri ale instanţelor de judecată, preluate din jurisprudenţa selectată de Indaco Lege5, în intenţia de a pune în evidenţă problemele invocate în temeiul acestei legi. 

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public 

Art. 3. – Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Curtea de Apel Piteşti, Decizia nr. 257/R/C/2007, publicată pe portal.just.ro, 16.03.2007: Informațiile cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate sunt de interes public, iar obligativitatea comunicării lor aparține deținătorilor documentelor și nu emitenților acestora.

«Instanţa a reținut că este corectă aprecierea tribunalului, potrivit căreia solicitarea reclamantului se încadrează în disp. art. 1 și 3 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 și art. 27 alin. (41) din Legea nr. 18/1991 și că informațiile cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate sunt informații de interes public care se pot pune la dispoziția celor interesați (reclamantul făcând dovada interesului în dobândirea datelor solicitate), însă face o apreciere fără suport legal, atunci când conchide că persoana care trebuie să răspundă nu poate fi pârâta ci numai emitenții actelor.

Așa cum a susținut și reclamantul, dispozițiile art. 9 și 11 din Legea nr. 544/2001 se referă la documentele deținute de instituții, care reprezintă informații de interes public ce pot fi puse la dispoziția celor interesați.

Sintagma „documente deținute” înlătură de plano concluzia la care a ajuns prima instanță, obligativitatea comunicării informațiilor de interes public privind pe deținătorii acestora ci nu pe emitenții documentelor respective.

O situație similară se reține și din punerea la dispoziția celor interesați a documentelor din Arhivele Naționale, care în mod evident sunt deținători și nicidecum emitenți ai actelor eliberate

Art. 4.

(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu. 

Decizie privind o contestaţie la achiziţii publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor – CNSC, publicată pe www.cnsc.ro în 28.02.2016

[…] accesul la dosarul achiziției publice se face cu respectarea prevederilor art. 3 și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, potrivit cărora asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu. De unde rezultă, fără putință de tăgadă, faptul că persoana care solicită acces la informațiile de interes public nu intră în contact cu comisia de evaluare a ofertelor și experții cooptați, care au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor. 

Art. 5. –

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. 

Comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001) 

Curtea de Apel – Secția de Contencios administrativ

Decizia nr. 319/2008

Sursa: JURINDEX

S-a mai precizat în plus prin răspunsul comunicat că reglementările interne după care funcționează Universitatea Tehnică sunt reglementări aprobate de către Senatul Universității și sunt publicate în Buletinele informative ale universității, iar cele mai importante au fost publicate pe site-ul universității. De asemenea, s-a relevat că există și un volum tipărit numai cu regulamente ale universității, iar celelalte regulamente și hotărâri ale conducerii universității, fiind numeroase, se pot consulta la bibliotecă.

Cu privire la persoana responsabilă, intimata comunică o copie a delegației de competență din care reiese persoana care are obligația de angajare, lichidare, ordonare, plată și care are și atribuții de a întocmi și semna documente.

Din cele de mai sus se poate constata că intimata a răspuns în termen recurentului, că răspunsurile sale au vizat aspectele legate de executarea hotărârilor, de persoane autorizate de a semna documente, temeiurile avute în vedere, deciziile luate și locul unde pot fi consultate. Or, în această situație, câtă vreme din acte rezultă că s-a răspuns tuturor adreselor făcute, susținerile recurentului referitor la comunicare, implicit refuz și apreciere sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse.

Neîntemeiate sunt și susținerile referitoare la neanalizarea probelor și cele referitoare la motivare întrucât din conținutul hotărârii atacate rezultă că s-a făcut o apreciere a celor puse în discuție, raportat și la cele rezultate din actele depuse în susținere de părți, dându-se implicit o interpretare din perspectiva dispozițiilor invocate prin demersul juridic ca incident, respectiv Legea nr. 544/2001.

În plus, nici susținerile cu privire la ignorarea responsabilităților instituției nu pot fi reținute. Argumentele aduse de recurent cu privire la acestea constau în aceea că ar fi solicitat prin cerere obligarea la comunicarea locului unde s-au făcut publice deciziile referitoare la restituirea sumelor, la cele solicitate prin demersurile în fața intimatei și respectiv demersul judiciar. Din conținutul adreselor intimatei nu rezultă însă că ar fi fost luate atare decizii pentru a se preciza astfel locul unde sunt publicate. De altfel, intimata relevă că toate deciziile ce se iau se publică în buletinul informativ; pe site și pot fi consultate la bibliotecă. În aceste condiții, câtă vreme deciziile ce se iau de organele colective de conducere pot fi consultate fiind publice, nu se poate vorbi de o responsabilitate neîndeplinită sau ignorată. 

Caracterul personal al informațiilor solicitate 

Curtea de Apel – Secția de Contencios administrativ

Decizia nr. 940/2009 – comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001)

Sursa: JURINDEX

[…] Reclamantul – agent comunitar a solicitat la data de 04.04.2008 un extras după copiile de plată , pontaje lunare și grafice de lucru din perioada 19.09.2005 – 01.09.2006 și 04.06.2007 până în aprilie 2008; i s-a răspuns că datele solicitate se regăsesc pe fluturații de salarii iar graficele de lucru se întocmesc de personalul din cadrul Poliției Comunitare extras după statele de plată , pontaje lunare și grafice de lucru de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului P N.

[…] În speță s-a reținut refuzul nejustificat al pârâtei de a răspunde la cererea reclamantului, în condițiile în care acesta a solicita informații cu privire la persoana sa (extras din statele de plată, pontaje etc.) ceea ce atrage în contextul legal menționat admisibilitatea cererii reclamantului.

Instanța nu poate reține argumentele referitoare la caracterul personal al informațiilor solicitate în condițiile în care acestea se refereau la modalitatea de organizare a activității autorității publice, graficele de lucru și punctajele lunare, cât și la modalitatea de retribuire a activității prestate în acest cadru, având în vedere și dispozițiile art. 5 lit. b) din Legea 544/2001.

Împrejurarea că reclamantului i s-a comunicat un răspuns înregistrat sub nr. 16907/08 mai 2008 nu reprezintă îndeplinirea obligațiilor impuse de dispozițiile art. 5, 6 din lege, în condițiile în care răspunsul invocat nu cuprinde informațiile solicitate, ci referiri la mențiunile înscrise pe fluturașii de salariu comunicați lunar reclamantului, fără a furniza în concret date cu privire la punctajele lunare, graficele de lucru și statele de plată.

[…] 

Comunicare informații de interes public – art.5 lit. g) din Legea nr. 544/2001

Curtea de Apel – Secția de Contencios administrativ

Decizia nr. 174/C/2010 –

Informațiile solicitate constând în faptul ca societatea pârâtă să dispună efectuarea de verificări, dacă s-a solicitat și aprobat realizarea de branșament la conducta magistrală de apă și realizarea de cămin apă la imobilul din G,…, cine sunt beneficiarii ai acestei lucrări de racordare și aprobare branșament, măsurile luate pentru constatarea și sancționarea efectuării de lucrări neautorizate subterane și racordare și realizare branșament apă, precum și măsurile pentru restabilirea realității se încadrează în disp. art.5 lit.”g” din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. 

Art. 6. – (1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public. 

Procedura solicitării de acte adiţionale 

Hotărâre nr. 618/2019 din 30/09/2019 – Contencios administrativ şi fiscal – refuz soluţionare cerere
Tribunalul ARAD

În ceea ce privește plângerea reclamantului depusă direct la instanță la data de 30.09.2019 […], la primul termen de judecată, prin care a solicitat obligarea pârâtei la comunicarea altor acte decât cele pe care le-a primit de la pârâtă, […], instanța constată că prin această plângere, reclamantul solicită nu numai actele adiționale, ci și copii ale unor documente cum sunt dispoziții de șantier, note de comandă, minute ale întâlnirilor, justificări tehnice, financiare, corespondență relevantă, orice alte documente, etc., documente pe care nu le-a solicitat prin nici o cerere adresată pârâtei în temeiul art. 6 și 7 din Legea nr.544/2001 […] pentru a putea constata că există un refuz al pârâtei de a-i comunica aceste acte, refuz împotriva căruia să poată formula plângere conform art.22 din Legea nr.544/2001 […].

Prin urmare, instanța constată că în ceea ce privește alte documente decât cele solicitate prin cererea nr.xxxxx/xx.xx.2019, pe care dorește să le solicite reclamantul de la pârâtă, acesta va trebui să urmeze procedura prevăzută de art.6-7 din Legea nr.544/2001 […] neputându-se adresa direct instanței de judecată pentru obligarea pârâtei la comunicarea actelor, deoarece nu a dovedit refuzul pârâtei de a-i comunica informațiile și actele solicitate, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de art.21 și 22 din Legea nr. 544/2001 […]. 

Obligaţia de comunicare a informaţiilor publice la cerere

Hotărâre nr. 1330/2019 din 26/09/2019 – Contencios administrativ şi fiscal – comunicare informaţii de interes public (Legea Nr. 544/2001)
Tribunalul HARGHITA – SECŢIA CIVILĂ

Îndeplinirea obligației de a asigura publicitatea informațiilor din oficiu nu exclude posibilitatea ca aceste informații să fie comunicate și în condițiile art. 6, care statuează că orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informațiile de interes public, iar autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal. Asigurarea accesului la aceste informații publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât componenta de publicitate din oficiu care, așa cum s-a arătat, nu o exclude pe aceea de comunicare a informațiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligației de publicare pe pagina de internet sau prin afișare la sediu nu justifică refuzul recurentului pârât de a furniza informațiile solicitate de reclamant în condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Ai nevoie de Legea nr. 544/2001? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here