Pornind de la dispoziţii conţinute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, continuăm să prezentăm hotărâri ale instanţelor de judecată, preluate din jurisprudenţa selectată de Indaco Lege5, în intenţia de a pune în evidenţă problemele invocate în temeiul acestei legi.

În acest material, practica instanţelor priveşte obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a asigura persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal, instituită prin art. 6 alin. (2) din lege. 

Comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001) 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

[…]

Contrar sustinerilor din cuprinsul adresei nr. […] în sensul că „solicitările de comunicare a actelor menţionate nu reprezintă documente de interes public, acestea conţinând date cu caracter personal, motiv pentru care nu putem da curs solicitării dumneavoastră pentru punerea la dispoziţie a unor copii certificate”, Art. 12 al. (2) lit. d) din Legea nr. 544/2001 prevede că „Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 111 , următoarele informații: (…) d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii”. De asemenea, art. 14 din Legea nr. 554/2001 menţionează: „(1) Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice”.

În cauză, pârâtul nu a menţionat la ce date personale se referă în condiţiile în care în adresa nr. […] menţionează expres că actul juridic reprezentat de acordul cadru de asistenţă juridică […] a fost încheiat în temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006. Or, atâta timp cât acordul cadru de asistenţă juridică a fost încheiat în condiţii de publicitate şi transparenţă conform O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, indicarea elementelor de identificare a contractului de asistenţă juridică încheiat cu Cabinetul […] şi a acordului-cadru (numărul contractului, numărul de înregistrare, data încheierii, obiectul, perioada de valabilitate, suma plătită pentru reprezentarea realizată de Cabinetul […], in Dosarul […] nu reprezintă date personale.

[…]

Aşadar informaţiile solicitate de reclamant se încadrează în cele definite de art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 în sensul că privesc „activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației”, respectiv aceste informaţii rezultă din activitatea curentă a pârâtului […] (instituţie publică) şi nu se încadrează în cele exceptate de la accesul liber al cetățenilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001.

[…]

Tribunalul BUCUREȘTI – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal : Hotărâre nr. 6508/2019 din 09/10/2019 

Documente necesare în vederea solicitării certificatului de urbanism 

[…]

Din actele depuse la dosar și din întâmpinarea formulată instanța reține că nu s-a condiționat ca pentru soluționarea  cererilor reclamanților, aceștia să  atașeze sau să depună  vreun document sau din care să rezulte că pentru obținerea informațiilor este necesară solicitarea eliberării unui certificat de urbanism pentru fiecare teren din petițiile formulate, cereri la care trebuie atașate documentele prevăzute de art. 19 din Ordinul nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

Tribunalul BISTRIȚA NĂSĂUD : Hotărâre nr. 264/2019 din 08/10/2019 – Contencios administrativ și fiscal 

Informaţii publice: refuz de comunicare 

[…] informațiile solicitate sunt apreciate ca fiind de interes public prin raportare la  disp. art.  2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, acestea rezultând din activitățile unei instituții publice, relevante fiind și dispozițiile art. 39 din Legea nr. 500/2002, precum și cele ale Legii nr. 1/2011 ale Educației Naționale. Prin urmare,pârâtul Primăria […] are obligația să se conformeze dispozițiilor  anterior invocate, atitudinea acestuia îmbrăcând forma unui refuz nejustificat conform prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004.

Pentru considerentele ce preced în baza disp. art. 22 alin.(2) din Legea nr. 544/2001, instanţa va admite acţiunea şi pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul Primăria […] să comunice reclamantei informațiile de interes public solicitate […].

Tribunalul CONSTANȚA : Hotărâre nr. 1361/2019 din 08/10/2019 – Contencios administrativ și fiscal – comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001) 

Pârâtul nu a comunicat reclamantului informațiile de interes public solicitate 

[…]

Instanța constată că, deși pârâtul susține că și-a îndeplinit obligația de comunicare a informațiilor solicitate de reclamant prin comunicarea extrasului din PV al Consiliului de Administrație din data de […], această comunicare nu poate constitui un răspuns la cererea reclamantului , întrucât în respectiva ședință nu s-a discutat „acordul vecinilor” , fapt ce reiese din precizările Directorului SCDCB care a arătat că SCDCB […] nu a avizat favorabil modificările canalelor prin HCN xxxxx.

Instanța constată că pârâtul nu a comunicat reclamantului informațiile de interes public solicitat, motiv pentru care va admite prezenta cerere de chemare în judecată.

[…]

Tribunalul TIMIȘ : Hotărâre nr. 1095/2019 din 08/10/2019 – Contencios administrativ și fiscal – comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001) 

Răspuns la solicitare, dar neînsoţită de actele şi informaţiile cerute 

[…]

Reclamanta […] este angajată a Spitalului Orășenesc […] în funcția de medic specialist anatomopatolog, coordonator al serviciului de anatomie patologică, aspect necontestat de pârât, iar ca urmare a faptului că printr-o hotărâre a consiliului de administrație al unității sanitare s-ar fi aprobat externalizarea serviciului de anatomie patologică aceasta a solicitat Spitalului Orășenesc […] comunicarea unei copii a hotărârii adoptate în acest sens, precum și a altor înscrisuri și informații, așa cum acestea au fost anterior menționate cu ocazia constatării de către instanță a elementelor cererii de chemare în judecată. Pârâtul a răspuns reclamantei […], dar nu i-a comunicat nici un înscris și nicio informație din cele solicitate, confirmându-i doar că în consiliul de administrație s-a discutat despre externalizarea serviciului de anatomie patologică, cu care membrii consiliului au fost de acord, condiționat de respectarea Ordinul MS nr. 886/2006.

[…]

În aceste coordonate, instanța apreciază ca nefondate susținerile pârâtului în sensul că nu are la dispoziție înscrisuri ce emană de la consiliul de administrație, iar pe de altă parte constată că unele dintre informațiile solicitate de reclamantă nu rezultă din hotărâri adoptate de consiliul de administrație ci sunt informații care privesc activitatea sau rezultă din activitatea spitalului.

[…] deși informațiile vizând valoarea preconizată a costurilor serviciilor medicale de anatomie patologică și valoarea medie pe ultimele 6 luni a cheltuielilor efectuate de spital cu serviciile de anatomie patologică nu se regăsesc ca atare într-un înscris, refuzarea comunicării lor pentru acest motiv nu este justificată, pentru că legea impune nu doar comunicarea de înscrisuri ci și de informații care  privesc sau rezultă din activitatea instituției sau autorității publice. Chiar dacă asemenea informații nu se regăsesc ca atare în posesia spitalului, câtă vreme ele rezultă din activitatea acestuia este posibilă realizarea unei cuantificări și comunicarea rezultatului către solicitantul informației.

[…]

Tribunalul CONSTANȚA :

Hotărâre nr. 1339/2019 din 04/10/2019 – Contencios administrativ și fiscal – comunicare informații de interes public (Legea Nr. 544/2001) 

Neplata taxei de xerocopiere 

[…]

Pârâtul i-a comunicat aceste informații reclamantului potrivit dispozițiilor Codului fiscal și de procedură fiscală, prin trimiteri poștale în cursul perioadei 2011 – 2018, dar trimiterile poștale nu au fost recepționate, procedându-se la comunicarea prin publicitate.

Prin urmare solicitarea de către pârât a taxei de xerocopiere în prezent, pentru comunicarea din nou a actelor, este întemeiată conform Hotărârea CL 351/2018 Anexa 1, cap. VII, poziția 25.

Blocarea de către reclamant a comunicării înscrisurilor solicitate, prin neplata taxei de xerocopiere, îi este imputabilă reclamantului și instanța constată că în cauză nu există refuz al pârâtului de a comunica actele solicitate.

Mai mult, pârâtul a comunicat informațiile solicitate de reclamant, anume titlul în baza căruia […] ar datora vreun debit, respectiv contractul de închiriere […], modul de calcul al penalităților, temeiul de drept, momentul de la care datoria a devenit exigibilă […].

[…]

Tribunalul COVASNA – Secția civilă: Hotărâre nr. 1065/2019 din 03/10/2019 – Contencios administrativ și fiscal – obligația de a face

Daune morale sau patrimoniale pentru necomunicarea informațiilor de interes public 

[…]

Instanța reține că lista cuprinzând statele de funcții privind personalul MAI este o informație clasificată […], astfel că instanța va respinge acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

În ceea ce privește petitul 2 al cererii, referitor la comunicarea datelor de identificare ale responsabilului cu Inspecția Muncii din MAI, prevăzut de art. 33 alin. ( 3) din Legea-cadru nr. 153/2017 instanța reține că potrivit art. 6 alin. 2 din Legea 544/2001:  Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal, iar împotriva refuzului tacit ori explicit sau în măsura în care răspunsul autorității deși este emis nu comunică informațiile de interes public solicitate, persoana interesată poate formula plângere ori se poate adresa instanței.

[…] reclamantul nu a solicitat autorității să îi comunice datele de identificare ale funcționarului desemnat cu inspecția muncii din cadrul MAI, ci a solicitat această informație, pentru prima oară, direct instanței astfel că instanța nu este în măsură să analizeze un refuz al autorității și va respinge acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

Conform art.22 alin.2 din Legea 544/2001, instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

Dispozițiile precitate atrag răspunderea civilă  delictuală a pârâtei, definind practic fapta ilicită prin refuzul de comunicare către reclamantă a informațiilor publice care rezultă din activitatea sa, însă pentru acordarea despăgubirilor trebuie îndeplinite toate condițiile atragerii răspunderii civile delictuale.

Sub un prim aspect, instanța constată că nu există o faptă ilicită constând în necomunicarea informațiilor de interes public solicitate pentru considerentele arătate în motivarea primului capăt de cerere și în orice caz, reclamantul nu a motivat deloc acest capăt de cerere și este în imposibilitate de a determina întrunirea tuturor condițiilor acordării de despăgubiri, în special a prejudiciului.

Pentru considerentele anterior expuse instanța va respinge acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

Tribunalul BUCUREȘTI : Hotărâre nr. 6214/2019 din 01/10/2019 – Contencios administrativ și fiscal – comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001)

Ai nevoie de Legea nr. 544/2001? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here