Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public are, spre aplicare, Norme metodologice aprobate prin HG nr. 123/2002. Executivul a aprobat, recent, modificarea normelor, prin Hotărîrea Guvernului nr. 478/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 516/2016. 

Informaţii publice

Afişare pe internet. Informaţiile comunicate din oficiu de către instituţiile şi autorităţile publice descentralizate, la nivel local, trebuie să fie afişate obligatoriu pe pagina proprie de internet, şi nu oricum, ci respectând un model prevăzut în anexă la hotărârea de Guvern de modificare a Normelor.

Acces pentru persoane cu handicap. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să facă accesibile paginile proprii de internet pentru persoanele cu handicap; obligaţia a fost adăugată în Norme, deşi redactarea este eliptică, fără alte precizări.

Biblioteca virtuală. Pentru moment lăsată ca opţiune, bibliotecă virtuală ar trebui să cuprindă o colecţie de informaţii de interes public, actualizate şi completate periodic cu informaţiile de interes public furnizate solicitanţilor.  

Furnizarea informaţiilor de interes public

Modalitatea minimă obligatorie de comunicare din oficiu a informaţiilor de interes public pentru toate autorităţile şi instituţiile publice trebuie să includă:

  • afişare pe pagina de internet proprie a autorităţii sau instituţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
  • afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau prin publicare în Monitorul Oficial sau în mijloacele de informare în masă sau în publicaţii proprii;
  • consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special destinate acestui scop, după caz. 

Reclamaţia administrativă

Formulare tipizate. Instituţiile publice trebuie să pună gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip, afişate pe pagina proprie de internet şi distribuite, la cerere, şi pe suport hârtie.

Se introduc modele de formulare-tip, dar utilizarea acestora este facultativă, astfel că solicitantul nu poate fi refuzat dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât pe modelul prevăzut.

Reclamaţia administrativă, ca şi solicitarea de informaţii de interes public sau se poate transmite prin mijloace electronice, iar răspunsul se face în formatul cerut expres de solicitant.

Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii. 

Termene pentru răspuns

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt de:

  • 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la primul punct nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la primul punct;
  • 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

Termenele se calculează de la data înregistrării solicitării; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte, iar dacă ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele instituţiei sau autorităţii publice, în termen de 5 zile de la înregistrare, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta.

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să aducă la cunoştinţă publică contul în care se va efectua plata.  Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină. 

Plângerea în contencios

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului. Scutirea de taxa de timbru, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Ai nevoie de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here