După intrarea în vigoare recentă a noului regulament financiar, Comisia a adoptat noile norme de aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri ale UE către agenţi economici, ONG-uri, cercetători, studenţi, municipalităţi şi alţi beneficiari va fi îmbunătăţită începând cu 1 ianuarie 2013, graţie unor proceduri simplificate.

Noua legislaţie asigură o transparenţă mai bună şi prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoană care se ocupă de finanţele UE. Aceasta include posibilităţi mai largi de a utiliza sume forfetare şi rate forfetare, pentru sume mai mici, elimină necesitatea de a completa aceleaşi detalii de fiecare dată când se depune o cerere pentru fondurile UE, introduce înscrierea electronică şi multe alte noi caracteristici.

„Noul regulament aduce îmbunătăţiri semnificative pentru toţi beneficiarii finanţării acordate de UE. Am reuşit să reducem sarcina administrativă pentru beneficiarii fondurilor Uniunii, ceea ce înseamnă un acces mai uşor şi reducerea timpului necesar obţinerii unei finanţări de la bugetul european.

Noile norme permit o utilizare mai eficace a resurselor UE. Acest lucru este important pentru toţi cetăţenii europeni, întrucât, în vremuri de criză, bugetul UE joacă un rol însemnat în stimularea creării de locuri de muncă şi a creşterii economice în Europa.

„Sporirea accesibilităţii fondurilor UE şi a gradului de responsabilizare pentru cei care gestionează aceste fonduri constituie unul din obiectivele principale ale mandatului meu”, a declarat Janusz Lewandowski, comisarul european pentru programare financiară şi buget.

Regulamentul financiar revizuit conţine numeroase îmbunătăţiri care vor facilita demersurile beneficiarilor fondurilor Uniunii. Intervalul de timp dintre cererile de propuneri, încheierea unor acorduri de grant şi termenele de plată va fi redus.

Sistemul de grant se va concentra mai mult asupra efectuării plăţilor pentru furnizarea rezultatelor decât asupra rambursării cererilor de plată, printr-o utilizare sporită a sumelor forfetare, a ratelor forfetare şi a costurilor unitare.

O utilizare mai intensă a premiilor acordate câştigătorului unui concurs pentru găsirea unei soluţii la o problemă predefinită („premii de stimulare”) va contribui, de asemenea, la simplificarea administrării şi va consolida orientarea către rezultate a fondurilor UE. Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligaţi să deschidă conturi bancare separate purtătoare de dobânzi.

Mai mult, chiar dacă există câştiguri din dobânzi, acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE şi nici nu vor fi considerate venituri ale proiectului. Această măsură răspunde unei preocupări majore a beneficiarilor de granturi şi a altor părţi interesate, în special din domeniul cercetării şi din comunitatea organizaţiilor neguvernamentale, adusă în discuţie în timpul consultării publice din 2009 care a precedat propunerea din 2010 a Comisiei.

Noile norme vor creşte gradul de responsabilizare al celor care gestionează banii contribuabililor din UE. Printre aceştia se numără statele membre, care implementează o mare parte din bugetul UE, inclusiv în politica regională a Uniunii. În viitor, autorităţile din statele membre care gestionează fonduri UE vor trebui să semneze şi să prezinte Comisiei declaraţii anuale care să ateste că fondurile UE au fost utilizate în mod corect.

Mecanismele de corecţii financiare în cazuri de nereguli comise de beneficiari şi descoperite prin intermediul auditului au fost consolidate. Comisia va publica deciziile de aplicare a sancţiunilor pentru utilizarea incorectă a fondurilor UE, acest lucru dorindu-se a fi un element de descurajare.

În viitor, vor fi utilizate diferite instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi, capitaluri proprii sau garanţii, pentru a spori eficacitatea fondurilor UE şi, astfel, pentru a amplifica impactul lor financiar. Sunt create noi posibilităţi pentru o mai mare flexibilitate în punerea în aplicare a parteneriatelor între sectorul public şi cel privat (denumite în continuare „PPP-uri”), fapt care reflectă cererile părţilor europene interesate din sectorul industrial care sunt parteneri în astfel de PPP-uri.

În domeniul acțiunii externe, UE va putea să creeze fonduri fiduciare ale UE prin punerea în comun a resurselor proprii cu cele ale statelor membre şi ale altor donatori, în vederea unei mai bune coordonări şi furnizări a ajutorului extern, precum şi pentru a-şi spori vizibilitatea.

Simplificarea normelor şi proceselor nu va înceta după adoptarea noului regulament financiar. Comisia va continua să îşi urmărească propunerile sale multiple în vederea simplificării, astfel încât acestea să fie ferm ancorate în noua generaţie de programe (2014-2020), în prezent în curs de negociere în cadrul Consiliului şi în Parlamentul European.

Regulamentul financiar reprezintă nucleul normelor financiare ale UE. Acesta stabileşte principiile bugetului UE şi reglementează modul în care sunt cheltuite fondurile UE. Versiunea actuală a fost adoptată în 2002 şi modificată cel mai recent în 2010, pentru a include crearea Serviciului European de Acţiune Externă.

Procedura legislativă a acestei revizuiri mai substanţiale a fost iniţiată de către Comisie în luna decembrie 2010, când propunerea Comisiei privind revizuirea regulamentului financiar a abordat principalele preocupări exprimate de beneficiarii fondurilor UE. Noile norme se vor concentra pe asigurarea unui acces mai simplu și mai rapid la fonduri, sporindu-se în acelaşi timp responsabilitatea celor care gestionează banii contribuabililor din UE.

După adoptarea sa oficială la 25 octombrie şi după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, regulamentul financiar a intrat în vigoare în data de 27 octombrie 2012.

În urma intrării în vigoare, Comisia a adoptat astăzi noile norme de aplicare a noului regulament financiar, care conţin detalii privind gestionarea financiară şi care completează regulamentul financiar. În următoarele două luni, Parlamentul European şi Consiliul îşi pot face cunoscute obiecţiile sau pot formula observaţii cu privire la aceste norme de aplicare propuse de Comisie. După publicarea în Jurnalul Oficial şi intrarea lor in vigoare la sfârşitul lunii decembrie a anului 2012, noile norme de aplicare vor începe să fie aplicate de la 1 ianuarie 2013, odată cu noul regulament financiar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here