Hotărârea nr. 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate va intra în vigoare la 31 decembrie 2024.

Potrivit procedurii, pentru a avea acces la registrul general de evidenţă a salariaţilor, precum şi pentru generarea şi descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, după caz, la:

a) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul;

b) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară/şi-au desfăşurat activitatea salariaţii unităţilor fără personalitate juridică care au primit delegare de competenţă pentru înfiinţarea, completarea şi transmiterea registrului;

c) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

Salariaţii/Foştii salariaţi care deţin semnătura electronică calificată, în vederea obţinerii numelui de utilizator şi a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă prevăzute.

Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:

a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei;

b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru salariaţi care deţin semnătura electronică calificată;

c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.

Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform documentelor deţinute de angajator.

Până la data achiziţionării noului sistem informatic care va permite salariaţilor/foştilor salariaţi accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia să elibereze la solicitarea scrisă a acestora un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here